Logo
Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

Qytetaria e Bashkimit: C 34/09

Çështja C 34/09 [ dhoma e madhe], GJED, Luksemburg, 8 mars 2011
Gerardo Ruiz Zambrano kundër Office national de l’emploi (ONEm),
 
Fusha: Qytetaria e Bashkimit – Neni 20 TFEU – Dhënia e të drejtës së qëndrimit sipas të drejtës së Bashkimit Evropian një fëmije të mitur në territorin e Shtetit Anëtar ku fëmija është shtetas, pavarësisht nga ushtrimi i mëparshëm nga ai i të drejtës së tij për lëvizje të lirë në territorin e Shteteve Anëtare – në disa rrethana, dhënia e të drejtës së derivuar të qëndrimit, një të afërmi, shtetas i një vendi të tretë, tek i cili varet fëmija i mitur – pasojat e të drejtës së qëndrimit të fëmijës së mitur mbi kriteret e ligjit të punësimit që duhet të përmbushen nga i afërmi i të miturit, shtetas i vendit të tretë.
 
Abstrakti i Vendimit
Neni 20 TFEU duhet të interpretohet në kuptimin se e ndalon një Shtet Anëtar t’i refuzojë një shtetasi të një vendi të tretë, që ka fëmijë të mitur, të cilët janë qytetarë të Bashkimit Evropian, të drejtën e qëndrimit në Shtetin Anëtar të qëndrimit dhe shtetësisë së këtyre fëmijëve, dhe e ndalon t’i refuzojë dhënien e një lejeje pune këtij shtetasi të vendit të tretë, përsa kohë që vendime të tilla i privojnë këta fëmijë nga gëzimi i mirëfilltë i thelbit të të drejtave që i bashkëngjiten statusit të qytetarit të Bashkimit Evropian.
Qytetaria e Bashkimit Evropian synohet të jetë statusi themelor i shtetasve të Shteteve Anëtare. Një refuzim i tillë do të çonte në një situatë në të cilën ata fëmijë dhe qytetarë të Bashkimit do t’ju duhej të linin territorin e Bashkimit për të shoqëruar prindërit e tyre. Po kështu, sikur një leje pune të mos i jepej një personit të tillë, ai do të rrezikonte të mos kishte burime të mjaftueshme për të mbështetur veten dhe familjen e tij, gjë e cila do të çonte drejt largimit të fëmijëve, qytetarë të Bashkimit, nga territori i tij. Në këto rrethana, këta qytetarë të Bashkimit, në fakt, nuk do të ishin në gjendje të ushtronin thelbin e të drejtave që iu janë dhënë në bazë të statusit të tyre si qytetarë të Bashkimit.
 Njoftime

Mbylle