Logo
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Trajnimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

E drejta për arsimim; Trajnim afatshkurtër; Mësuesia: C 40/05

Çështja C 40/05, GJED, Luksemburg, 11 Janar 2007
Kaj Lyyski v Umeå universitet,
 
Fusha: Politika sociale, e drejta për arsimim, trajnimet e kryera në vendet anëtare, trajnim afatshkurtër, rezidenca, shtetësia, punësimi, arsimi cilësor, mësuesia.
 
Abstrakti i Vendimit
Objekti i këtij gjykimi lidhet me lirinë e lëvizjes së punëtorëve sipas nenit 39 të KE-së, pengesat e krijuara në praktikë, trajnimet e specifikuara, mësuesit, refuzimin e pranimit në një kurs trajnimi për një kandidat të punësuar në një shkollë të një vendi tjetër anëtar. Faktet e shqyrtuaratregojnë për Z. Lyyski, shtetas suedez që aplikon të ndjekë një kurs në universitet në vjeshtën e vitit 2004. Universiteti e rrëzoi aplikimin e tij, prandaj Z. Lyyski apeloi në gjykatë. Gjykata kombëtare paraqiti çështjen për diskutim në Gjykatën e Drejtësisë.
 
Nga pikëpamja ligjorevendimi i referohet neneve 3(1), 12 (1) EC, 39(1) dhe (2) EC mbi lirinë e lëvizjes së punëtorëve brenda Komunitetit, neni 149(1) dhe (2) mbi zhvillimin e arsimit cilësor nenet 150(1) dhe (2) EC mbi politikat e trajnimit të specializuar dhe kushtet e punës sipas legjislacionit Suedez për kontratat për mësuesit.
 
Çështjet e shtruara nga gjykata për diskutim janë:nëse e drejta e Komunitetit ndalon legjislacionin kombëtar të organizojë kurse trajnimi afatshkurtra për të rritur cilësinë e mësuesve në shtetet anëtare në mënyrë të tillë që të rezervojë përfitimin nga trajnimi të kandidatëve në një shkollë të vendeve anëtare, dhe, nëse në këtë vlerësim, është e rëndësishme nëse ky trajnim mundet apo jo të zhvillohet mbi baza të përhershme dhe nëse kandidatët janë apo jo shtetas të këtij vendi anëtar.  Në gjykimin e kësaj çështje, gjykata analizoi se e Drejta e Komunitetit nuk e pengon legjislacionin vendas të organizojë kurse të tilla për të rritur cilësinë e trajnimit të mësuesve të kualifikuar.
 Njoftime

Mbylle