Logo
Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

Politika sociale;Trajtimi i barabartë për burrat dhe gratë; Skema Franceze e pensioneve civile dhe ushtarake: C 206/00

Çështja C 206/00, GJED, Luksemburg, 13 Dhjetor 2001
Henri Mouflin kundër Recteur de l'académie de Reims
 
Fusha: Politika sociale – Trajtimi i barabartë për burrat dhe gratë – Zbatueshmëria e Nenit 119 të Traktatit të KE ose Direktiva 79/7/KEE – skema Franceze e pensioneve civile dhe ushtarake – Marrja e një pensioni me efekt të menjëhershëm vetëm për gratë
 
Abstrakti i Vendimit
Kjo çështje ka të bëjë me interpretimin e Nenit 119 të Traktatit të KE (Nenet 117 deri 120 të Traktatit të KE-së janë zëvendësuar nga Nenet 136 deri 143 KE), dhe Direktivës së Këshillit 79/7/KEE të 19 Dhjetorit 1978 për zbatimin progresiv të parimit të trajtimit të barabartë për burrat dhe gratë në çështjet e sigurimeve shoqërore. Z. Mouflin, është mësues dhe nëpunës civil në  Marne département (Francë). Ai aplikoi në bazë të Nenit L. 24-I-3 të Kodit që të lejohej të kishte të drejtat e tij të pensionit të pleqërisë me efekt të menjëhershëm në mënyrë që të ishte në gjendje të kujdesej për bashkëshorten e tij që vuante nga një sëmundje e pashërueshme. Një urdhër i dytë i Inspecteur d'Académie, që i referohej një letre të 6 Nëntorit 1998 nga Ministri i Arsimit, nënvizonte se “e drejta e daljes në pension për tu kujdesur për një bashkëshort invalid i rezervohet ekskluzivisht nëpunëseve civile femra”. Përpara GJED shtrohet pyetja nëse parimi i pagës së barabartë është shkelur nga dispozitat e Nenit L. 24-I-3. të Kodit Civil dhe Ushtarak të Pensioneve?
 Njoftime

Mbylle