Logo
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Trajnimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

Pagë e barabartë; Barrë e provës; Diskriminim Indirek: C 17/05

Çështja C 17/05, GJED, Luksemburg, 3 tetor 2006
B.F. Cadman kundër Autoriteti i Shëndetit dhe Sigurisë
 
Fusha: Pagë e barabartë për punonjësit femra dhe meshkuj; barrë e provës; përdorimi i kohëzgjatjes së shërbimit si kriter për një sistem pagese; Diskriminim Indirek; Justifikim objektiv.
 
Abstrakti i Vendimit
Kjo çështje ka të bëjë me zhvillimin e praktikës gjyqësore komunitare që lidhet me pagën e barabartë. Në qendër të debatit është zbatueshmëria e vazhdueshme e vendimit gjyqësor Danfoss, i cili vendosi që përdorimi i kohës së shërbimit si kriter në sistemin e pagave nuk nevojitet të justifikohet nga punëdhënësi, edhe sikur të jetë në disavantazh të grave, përderisa “kohëzgjatja e shërbimit ecën përkrah me përvojën dhe përderisa përvoja zakonisht i mundëson punonjësit të kryejë detyrat më mirë”. Çështja aktuale nuk vë direkt në dyshim sistemet e pagave që përdorin kohëzgjatjen e shërbimit si kriter pagesash, por indirekt mund t’i ndikojë këto sisteme. Së pari, ajo që është në rrezik është caktimi i barrës së provës ndërmjet punëdhënësit dhe punëmarrësit në përcaktimin nëse mund të justifikohet diskriminimi direkt që lind nga përdorimi nga sistemi i pagesave të kohëzgjatjes në shërbim si kriter, dhe së dyti, natyra e justifikimit të kërkuar dhe shkalla e barrës së provës. Nëse pranohet si rregull i përgjithshëm që kohëzgjatja në shërbim është një autorizim i vlefshëm për shpërblimin e përvojës dhe efikasitetit, atëherë do të jetë e pamundur për një punonjës të sfidojë sistemin e pagesave që mbështetet në kohëzgjatjen e shërbimit edhe sikur një sistem i tillë në fakt është në disavantazh të grave. Nga ana e kundërt, është gjetur se, një punëdhënës duhet të justifikojë çdo ndryshim në trajtim, që del nga përdorimi i kohëzgjatjes së shërbimit si një kriter në sistemin e pagesave; mund të jetë e vështirë për punëdhënësin të japë prova të sakta dhe të detajuara të shkallës sipas të cilës efikasiteti dhe prodhimtaria rriten me vjetërsinë.
 Njoftime

Mbylle