Logo
Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

Arritja e moshës për pension; Politikat e punësimit: C 388/07

Çështja C 388/07, GJED, Luksemburg, 5 Mars 2009
The Queen me kërkesën e: The Incorporated Trustees of the National Council on Ageing kundër Secretary of State for Business, Enterprise and Regulatory Reform.
 
Fusha: arritja e moshës për pension, diskriminimi i tërthortë, diskriminimi i drejtpërdrejtë, politikat e punësimit, trajtimi i diferencuar, pushimi nga puna për shkak të arritjes së moshës, mosha 65 vjeç.
 
Abstrakt i Vendimit
Objekti i këtij gjykimi lidhet me trajtimin e barabartë në marrëdhëniet e punësimit, diskriminimin për shkak të moshës dhe largimin nga puna për shkak të pensionit, për të vendosur një kuadër të përgjithshëm lidhur me trajtimin e barabartë në punë dhe politikat e punësimit. Kjo çështje lidhet me mënyrën e transpozimit të Direktivës në Mbretërinë e Bashkuar.
Nga pikëpamja ligjorevendimi i referohetPreambulës së Direktivës 2000/78, recitalit 14, sipas të cilës dispozitat kombëtare duhet të zbatojnë pa paragjykim Direktivën lidhur me pensionin dhe moshën e daljes në pension;recitalit 15që ndalon diskriminimin për shkak të moshës; nenit 2, 3(1) dhe 6 të Direktivës që trajton diskriminimin e drejtpërdrejtë dhe të tërthortë, kuptimin e shprehjes “Justifikimi i diferencave të trajtimit për shkak të moshës”, si dhe të transpozimit të detyrimeve të Direktivës nga Mbretëria e Bashkuar në Rregulloren Barazia në punësim.
Faktet në këtë çështje tregojnë se Këshilli Kombëtar i Moshës synon të rregullojë mirëqenien e personave të vjetër në moshë. Me një kërkesë në gjykatën kombëtare ai kërkon ligjshmërinë e rregullave 3(1), 7(4) dhe 30 të Rregullores nëse ato janë të transpozuar me Direktivën 2000/78. Në thelb ai pranon se ka një përjashtim të parimit të mosdiskriminimit të punonjësve që janë mbi 65 vjeç kur shkaku i pushimit të tyre është pikërisht arritja e moshës, duke cenuar kështu nenin 6 (1) Direktivës 2000/78 dhe parimin e proporcionalitetit. Në këto kushte Gjykata e Lartë e MB dhe ajo Administrative paraqesin këtë çështje para GJED.
Çështjet e shtruara nga gjykata për diskutim janë: Nëse Direktiva shtrihet edhe në kuadrin ligjor kombëtar për të larguar nga puna të punësuarit me moshë mbi 65 vjeç apo për shkak të pensionit; Nëse fusha e zbatimit të Direktivës shtrihet mbi rregullimet kombëtare të bëra pas daljes së Direktivës; nëse neni 6(1) i Direktivës i lejon shtetet anëtare të parashikojnë në legjislacionet e tyre që një trajtim i diferencuar lidhur me moshën nuk përbën diskriminim nëse përcaktohet me mjetet proporcionale për të arritur një qëllim të legjitimuar; Kërkohet nga neni 6(1) që shtetet të kenë një listë me llojet e diferencave për trajtim të tillë që të jenë të justifikuara; nëse ka një diferencë praktike domethënëse midis testit për justifikim sipas nenit 2(2) të Direktivës lidhur me diskriminimin e tërthortë, dhe atë të drejtpërdrejtë të nenit 6(1)?’
Në gjykimin e kësaj çështjeje, gjykata analizoi se rregullimet ligjore kombëtare duhet të jenë në përputhje me Direktivën. Neni  6(1) i Direktivës 2000/78 jep mundësinë që të parashikohen disa lloje diferencimesh në trajtimin për shkak të moshës, nëse ato janë të justifikuara objektivisht për një qëllim të arsyeshëm, të tillë si politikat e punësimit, tregu i punës, etj. Direktiva u imponon shteteve anëtare barrën e vendosjes së standardeve të larta të të provuarit dhe të ligjshmërisë së qëllimit të lidhur ngushtë me justifikimin.
 Njoftime

Mbylle