Logo
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Trajnimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

Trajtimi i barabartë për gratë dhe burrat; Vendet e rezervuara vetëm për fëmijët e zyrtareve femra: C 476/99

Çështja C 476/99, GJED, Luksemburg, 19 Mars 2002
H. Lommers dhe Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.
 
Fusha: Politika sociale, trajtimi i barabartë për gratë dhe burrat, masat për promovimin e barazisë ndërmjet burrave dhe grave, qendrat e kujdesit ndaj, vendet e rezervuara vetëm për fëmijët e zyrtareve femra.
 
Abstrakt i Vendimit
Objekti i këtij gjykimi lidhet me rastin e rezervimit të të drejtës për të pasur në vendet të punës të punonjëseve gra në Ministrinë e Bujqësisë, një shërbim infermierie e kujdesi për fëmijët e tyre dhe mosdhënien e kësaj të drejte për fëmijët e punonjësve burra të Ministrisë.
Çështja e shtruar nga gjykata për diskutim është nëse nenet2(1) dhe (4) të  Direktivës 76/207/EEC mbi zbatimin e parimit të trajtimit të barabartë në punë për burrat e gratë, përsa i përket parashikimit të rregullave që lidhen me kushtet e punës kur ato parashikojnë vetëm gëzimin e të drejtave të grave punonjëse për të përfituar nga zgjidhja e dhënë në Ministri, ku këshillohet stafi femëror i Ministrisë të përdorë një sasi vendesh për shërbime kujdesi ndaj fëmijëve, ndërkohë kërkohet t’i rezervohet një vend për fëmijën e tij njërit nga të punësuarit meshkuj në Ministri.
Nga pikëpamja ligjorevendimi i referohetneneve2/1, 4 dhe 5 të Direktivës76/207/EECdhe Rekomandimit të Këshillit 84/635/EEC; neneve1a dhe 5 të Ligjit për trajtim të barabartë, (WGB), që parashikojnë marrjen e masave në sektorin publik që do të ulin pabarazinë e shtetasve për shkak të gjinisë.
Në gjykimin e kësaj çështjeje, gjykata analizoi se nenet objekt gjykimi nuk e përjashtojnë skemën e vendosur nga Ministria, ndërkohë kur përdorimi i saj kushtëzohet nga një pamundësi për të krijuar vende për kujdesin ndaj fëmijëve për të gjithë punonjësit dhe, për këtë arsye, i referohet vetëm stafit femëror. Megjithatë përjashtim mund të bëhet për stafin e burrave që kujdesen vetë për fëmijët dhe nuk asistohen nga bashkëshortet e tyre. Në këtë rast ata do të trajtohen njëlloj si stafi femëror i Ministrisë.
 Njoftime

Mbylle