Logo
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Trajnimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

Politika sociale; Kalimi në një kategori më të lartë page: C 284/02

Çështja C 284/02, GJED, Luksemburg, 18.11.2004
Land Brandenburg kundër Ursula Sass,
 
Fusha: Politika sociale, paga e barabartë, trajtimi i barabartë, leja e lindjes, kalimi në një kategori më të lartë page.
 
Abstrakt i Vendimit
Objekti i këtij gjykimi lidhet me politikat sociale të ndjekura për burrat dhe gratë dhe më konkretisht me lejen e shtatzënisë të rregulluar në afate të ndryshme nga legjislacioni kombëtar. Nga pikëpamja ligjorevendimi i referohetnenit 141 tëEC,Direktivës 76/207, si dhe nenit 8 të Direktivës 92/85 që parashikon se të drejtën për të gëzuar amësinë të paktën 14 javë pas lindjes duke përfshirë edhe një periudhë të detyrueshme leje shtatzënie prej dy javësh.
Nga ]çështja rezulton se, Zj. Sass është një shtetase gjermane e punësuar si menaxhere prodhimi që nga 1 korriku 1982. Në momentin e lindjes në vitin 1987, të fëmijës së saj të dytë marrëdhënia e punës rregullohej nga AGB DDR dhe periudha e punësimit u mor në konsideratë në çastin e transferimit të saj. Deri në 7 Maj 1998, Zj. Sass merrte pagën e parashikuar nga kategoria IIa e BAT. Pas këtij moment ajo u riklasifikua në një detyrë më të lartë, me një pagë më të lartë në kategorinë Ib, rasti 2. Landi i Brandenburgut llogariti 8 javët e para të lejes së lindjes, që kishte marrë Znj. Sass sipas Paragrafit 244 të AGB-DDR, për periudhën e kualifikimit të 15 viteve të kërkuar për klasifikimin në një kategori të më të lartë sipas shkallës BAT-O, por jo 12 javët pasuese, prandaj Znj. Sass ngriti padi para gjykatës kombëtare të shkallës së parë duke kërkuar pagimin e 20 javëve të lejes së shtatzënisë. Gjykata e pranoi kërkesën e saj dhe gjykata referuese e solli çështjen për shqyrtim në Gjykatën e Drejtësisë.
 
Çështja e shtruar nga gjykata për diskutim ështënëse neni 141iEC dhe Direktiva 76/207 e përjashton marrëveshjen kolektive, siç është BAT-i, nga llogaritja e periudhës kohore të kualifikuar si të nevojshme për të ushtruar amësinë, më gjatë se 8 javë, (nga sa është parashikuar nga legjislacioni kombëtar), në 20 javë që pretendon kërkuesja.
 
Gjykata përfundimisht analizoi se Direktiva e Këshillit 76/207/EEC e 9 Shkurtit 1976 për zbatimin e parimit të trajtimit të barabartë për burrat e ndalon një marrëveshje kolektive, nga përjashtimi, i asaj pjese të periudhës gjatë të cilës mori leje lindjeje punonjësja femër, ndërkohë kur në legjislacionin e ish Republikës Demokratike të Gjermanisë, tejkalohej me 12 javë periudha mbrojtëse prej tetë javësh e parashikuar nga legjislacioni i Republikës Federale të Gjermanisë. Në këto kushte GJED vlerëson se i takon gjykatës kombëtare të përcaktojë nëse janë përmbushur këto kushte.
 Njoftime

Mbylle