Logo
Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

Punë me atmosferë me trysni të lartë; zhytëse; miniera: C 203/03

 

Çështja C 203/03, GJED, Luksemburg, 1 shkurt 2005
Komisioni i Komuniteteve Evropiane kundër Republikës së Austrisë
 
Fusha: ndalim i rekrutimit të grave në poste specifike në industrinë e minierave dhe në poste që kanë të bëjnë me punë me atmosferë me trysni të lartë dhe si zhytëse; papajtueshmëri me Nenet 2 dhe 3 të Direktivës për Trajtim të Barabartë (2)
 
Abstrakt i Vendimit
Në këtë padi të ngritur në bazë të Nenit 226 EC, Komisioni pretendon se legjislacioni Austriak që ndalon rekrutimin e grave në poste specifike në industrinë e minierave dhe në poste që kanë të bëjnë me punë me atmosferë me trysni të lartë dhe si zhytëse është i papajtueshëm me Nenet 2 dhe 3 të Direktivës për Trajtim të Barabartë (2) (“Direktiva”). Me letrën e 29 Shtatorit 1998 Komisioni i shkroi autoriteteve austriake për t’ju kërkuar informacion të detajuar për ndalimin e rekrutimit të grave në poste specifike në industrinë minerare dhe në poste që kanë të bëjnë me punë në atmosferën me trysni të lartë. Austria u pajtua me këtë kërkesë me letrën e 2 Marsit 1999. Ajo i dërgoi Komisionit dispozitat përkatëse të Ligjit të 1938-s dhe Ligjit të 1973-it referuar në derogimin e Nenit 2(3) të Direktivës dhe shprehimisht deklaroi se nuk kishte për qëllim të ndryshonte rregullat për punësimin e grave në miniera. Fakti se ndalimi i grave për të punuar në një atmosferë hiperbarike ka dy përjashtime të limituara (në kontrast me ndalimin e përgjithshëm për gratë në zhytje, e cila nuk lejon përjashtime) nuk e bën atë të pajtueshëm me Direktivën. Së pari, Gjykata ka deklaruar qartë se parimi i trajtimit të barabartë nuk lejon një përjashtim të përgjithshëm të grave nga një punësim i caktuar, edhe sikur të ketë përjashtime, një punësim i tillë nuk është i ndaluar për burrat. Së dyti, është e qartë në çdo rast se përjashtimet nuk justifikohen objektivisht brenda kuptimit të Nenit 2(3) sepse ato lejojnë gratë vetëm të kenë një rol mbikëqyrës ose të punonjës në atmosfera hiperbarike, e cila nuk ka të bëjë me tendosje të tepër fizike nga trupat e tyre. Për këtë arsye, ato nuk bien brenda kategorisë së dërgimeve të lidhura me shtatzëninë ose amësinë, që parashikohen nga Neni 2(3).
 Njoftime

Mbylle