Logo
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Trajnimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

Politika Sociale; Leja e lindjes; Mëmësia; C 104/09

 

 Çështja  C 104/09, GJED, Luksemburg, 30 Shtator 2010
Pedro Manuel Roca Álvarez  v Sesa Start España ETT SA,
 

Fusha: politikat sociale, ushqyerja me gji, leja e lindjes, shkëputja nga puna për 9 muaj paslindjes, nëna e punësuar, babai i punësuar, nëna e papunësuar, kushtet e shtatzanisë, mëmësia.

Abstrakt i Vendimit
Objekti i këtij gjykimi lidhet me politikat sociale të ndjekura për burrat dhe gratë e punësuar mbështetur në Direktivën 76/207/ të EEC, nenet 2 dhe 5 që lidhen me të drejtën për t’u shkëputur për nënat e punësuara, përdorimi i mundshëm i kohës së ushqyerjes me gji nga nëna e punësuar. Përjashtimi nga e drejta për t’u larguar për shkak të ushqyerjes së fëmijës nga një baba i punësuar. Nga pikëpamja ligjorevendimi i referohetneneve 1(1) e 5 të Direktivës 76/207; në planin kombëtar i referohet nenit 1(1) tëLigjit 8/1980 mbi Statutin e punëtorëve; neni 37(4) i këtij ligji.
Çështja e shtruar nga gjykata për diskutim është: nëse Direktiva76/207 duhet të interpretohet si parathënie e një mase kombëtare e cila të parashikojë që punonjëset femra që janë nëna të punësuara kanë të drejtë në mënyra të ndryshme të largohen nga puna për të ushqyer fëmijët e tyre, (gjatë nëntë muajve të parë të lindjes), ndërkohë që baballarët e punësuar nuk e kanë këtë të drejtë, nëse nëna e fëmijës është po ashtu e punësuar.
Në gjykimin e kësaj çështje, gjykata analizoi se Direktiva 76/207/EEC duhet të interpretohet si një parathënie e masave kombëtare duke parashikuar që punonjëset femra që janë nëna të punësuara kanë të drejtë në mënyra të ndryshme të largohen nga puna për të ushqyer fëmijët e tyre, gjatë nëntë muajve të parë të lindjes, ndërkohë që baballarët e punësuar nuk e kanë këtë të drejtë, nëse nëna e fëmijës është po ashtu e punësuar.
 Njoftime

Mbylle