Logo
Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

Sigurimeve shoqërore; Llogaritja e pensioneve; Diskriminim gjinor: C 577/08

Çështja C-577/08, GJED Luksemburg, 29 Korrik 2010
 Rijksdienst voor Pensioenen kundër. Elisabeth Brouwer,
 
Fusha: Trajtim i barabartë për burrat dhe gratë në çështjet e sigurimeve shoqërore – Direktiva 79/7/EEC – Punonjësit e Kufirit – Llogaritja e pensioneve
 
Abstrakt i vendimit
Ky rast ndalet në zbatimin e parimeve të Direktivës 79/7/EEC, e cila ka të bëjë me parimin e trajtimit të barabartë për burrat dhe gratë në lidhje me çështjet e sigurimeve shoqërore, dhe që zbatohet prej shteteve anëtare të BE-së nga 23 Dhjetori 1984. Znj Brouwer punoi ndërmjet 1960 dhe 1998 në Holandë duke qenë rezidente në Belgjikë. Duke mos punuar, ajo kishte të drejtë për një pension nga shteti belg deri në moshën 65 vjeç, kohë në të cilën përgjegjësia kishte kaluar në shtetin holandez. Belgjika i dha asaj një pension. Megjithatë, meqë ajo kishte punuar në një shtet tjetër anëtar të BE, e drejta e saj ishte llogaritur në bazë të pagave konceptuale dhe të sheshta që kishin qenë të përcaktuara çdo vit nga shteti. Para vitit 1995, shuma e këtyre pagave konceptuale ndryshonte për burrat dhe gratë. Znj. Brouwer kundërshtoi shumën e pensionit të saj, bazuar në paligjshmërinë e diskriminimit. Shteti belg argumentoi se nuk kishte diskriminim sepse dallimet ishin të justifikuara nga shkaqe objektive - pagat aktuale ndryshonin dhe kështu llogaritja e të drejtës së pensionit duhet të reflektojë këtë.
Në kohën kur çështja erdhi para CJEU, shteti belg kishte pranuar trajtimin e pabarabartë dhe kishte nxjerrë në pah hapat e ndërmarra për të ndrequr këtë. Megjithatë, CJEU konstatoi se direktiva e ndalonte legjislacionin, të tilla si ajo në fjalë, pas skadimit të afatit për zbatimin e direktivës .Gjykata hodhi poshtë argumentin e shtetit belg se aplikimi i përkohshëm i vendimit duhet të jetë i kufizuar, por vetëm lidhur me interesin për shkak të borxheve. Ajo gjeti se vetë konsideratat financiare nuk mund ta justifikonin këtë kufizim të tillë. Përveç kësaj, duhej të ekzistonte pasiguri objektive në lidhje me implikimet e dispozitave të ligjit të BE. CJEU u shpreh se ky nuk ishte rasti dhe se autoritetet belge nuk kishin të drejtë për të marrë qëndrimin se pabarazia në paga ishte për shkak të faktorëve objektivë dhe jo diskriminim i thjeshtë. As nuk mundej Belgjika të mbështetej në faktin se Komisioni Evropian nuk kishte ngritur një padi për shkelje kundër tij për të demonstruar përputhshmërinë e legjislacionit kombëtar ndaj ligjit të BE.
 
 Njoftime

Mbylle