Logo
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Trajnimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

Leje prindërore; Pension invaliditeti; Sigurime shoqërore: C 537/07

Çështja C 537/07, GJED Luksemburg, 16 Korrik 2009
Evangelina Gómez-Limón Sánchez-Camacho v. Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social, Alcampo SA, Spain
 
Fusha: Politikat sociale – Direktiva e Këshillit 96/34/KE – Marrëveshja Kuadër për lejen për kujdesje prindërore – të drejtat e fituara apo që duhet të fitohen në fillim të lejes – vazhdimi i marrjes së përfitimeve nga sigurimet shoqërore gjatë kohës së lejes – Direktiva 79/7/KEE – Parimi i trajtimit të barabartë të burrave dhe grave për çështje që lidhen me sigurimet shoqërore – fitimi i të drejtave për pensionin të përhershëm të invaliditetit gjatë periudhës së lejes për kujdesje prindërore. 
 
Abstrakti i Vendimit
Problematika e çështjes lidhet me interpretimin e Nenit 2(6) dhe (8) të Marrëveshjes Kuadër për lejet e kujdesjeve prindërore nënshkruar në 14 Dhjetor 1995, bashkangjitur Direktivës së Këshillit 96/34/KE të datës 3 Qershor 1996 dhe asaj 79/7/KEE të datës 19 Dhjetor 1978 në zbatimin e parimit të trajtimit të barabartë të burrave dhe grave për çështje që lidhen me sigurimet shoqërore.
Procedurat kanë filluar nga Znj. Gómez-Limón Sánchez-Camacho  ndaj Institutit Kombëtar të Sigurimeve Shoqërore dhe ndaj punëdhënësit të saj të mëparshëm, kompanisë Alcampo SA, lidhur me të drejtën për të gëzuar pensionin e invaliditetit, i përfituar gjatë lejes për kujdesje prindërore.
 Njoftime

Mbylle