Logo
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Trajnimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

Punësim, trajnim profesional, ngritje në detyrë: C 104/10

Çështja C 104/10, GJED Luksemburg, 21 Korrik 2011
Patrick Kelly v. Universiteti Kombëtar i Irlandez (Universiteti i Dublinit),
 
Fusha: (Direktivat 76/207/EEC, 97/80/EC dhe 2002/73/EC – Aksesi tek kualifikimi profesional – Trajtimi i barabarte për burrat dhe gratë – Rrëzimi i kandidaturës – Aksesi i një kërkuesi për kualifikim profesional tek informacioni i kualifikimit te kërkuesve te tjerë )
 
Abstrakti i Vendimit
Çështja lidhet me interpretimin e nenit 4 të Direktivës së Këshillit 76/207/KEE, me parimin e trajtimit të barabartë të burrave dhe grave lidhur me të drejtën e aksesit në çështjet e punësimit, trajnimit profesional dhe ngritjes në detyrë, me kushtet e punës si dhe me barrën e provës në rastet e diskriminimit për shkak të gjinisë sipas nenit 4(1) të Direktivës së Këshillit 97/80/KE.
Procedurat gjyqësore janë ndërmarrë nga Z. Kelly kundër Universitetit Kombëtar të Irlandës (University College Dublin / ‘UCD’), lidhur me refuzimin për të bërë publik dokumentet që nuk janë përgatitur në mënyrë përfundimtare për përzgjedhjen në një kurs trajnimi profesional.
 Njoftime

Mbylle