Logo
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Trajnimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

Punë, shëndeti, shtatzëni, politika sociale: C 194/08

Çështja C-194/08, GJED Luksemburg, 1 Korrik 2012
Susanne Gassmayr v. Bundesminister für Wissenschaft und Forschung
 
 
Fusha: Politikat sociale - Direktiva 92/85/EEC – Prezantimi i masave për nxitjen e përmirësimeve në sigurinë dhe shëndetin në punë të punonjëseve shtatzënë dhe punonjëseve që sapo kanë lindur ose kanë me gji bebet e tyre – Nenet 5(3) dhe 11(1) deri (3) – Efekti i drejtpërdrejtë – Punonjëses shtatzënë i jepet leje gjate shtatzënisë së saj – Punonjësja me leje paslindjeje – E drejta e pagimit të një kompensimi për shërbim shtese.
 
Abstrakti i Vendimit
Çështja lidhet me interpretimin e Nenit 11(1) të Direktivës së Këshillit 92/85/KEE, 19 Tetor 1992, lidhur me futjen e masave për inkurajimin e përmirësimit të sigurisë dhe shëndetit të punonjëseve shtatzëna, të punonjëseve që sapo kanë lindur apo të atyre që ushqejnë me gji bebet e tyre (Direktiva e dhjetë sipas kuptimit të Nenit 16(1) të Direktivës 89/391/KEE.
Procedura ka filluar ndërmjet Znj. Gassmayr dhe Ministrisë Federale të Shkencës dhe Kërkimit lidhur me refuzimin e ministrit për të vazhduar pagesën shtesë për punën e kryer jashtë orarit zyrtar kur i ishte kërkuar nga institucioni një gjë e tillë edhe gjatë periudhës që ajo ishte me leje lindje apo i ishte ndaluar të punonte si pasojë e shtatzënisë së saj.
 Njoftime

Mbylle