Logo
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Trajnimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

Dhuna psikologjike: Hajduová kundër. Sllovakisë

Çështja Nr. [ 2660/03], GJEDNJ, Strasburg, 30.11.2010  [Seksioni  IV]
Hajduová kundër. Sllovakisë 
 
Fusha: Shkelje e nenit 8- mbi të drejtën për të respektuar jetën private dhe familjare- të KEDNJ-së; dhuna në familje, dhuna psikologjike, mos përmbushje e detyrimeve pozitive të shtetit.
 
Abstrakti i Vendimit
Çështja i referohet nenit 8/1 të KEDNJ lidhur me respektimin e jetës familjare. Në këtë çështje autoritetet kanë dështuar për mbrojtjen e gruas nga ish bashkëshorti i dhunshëm. Në gusht 2001 A. ish bashkëshorti i aplikueses e sulmon këtë të fundit  verbalisht dhe fizikisht në një vend publik. Edhe pse ajo ka pësuar vetëm lëndime të lehta, nga frika për jetën dhe sigurinë e saj dhe të fëmijës ajo u zhvendos në mjediset e një organizate jo-qeveritare që ofronte strehim në këto situata. Edhe pse kërcënimet të përsëritura kurrë nuk ishin materializuar, ata ishin të mjaftueshme për të ndikuar në integritetin psikologjik të aplikueses dhe mirëqenien e saj. A. ishte dënuar si pasojë e sjelljes së tij të dhunshme ndaj aplikueses, por pas transferimit të tij në spital, Gjykata e Qarkut nuk kishte arritur që të sigurojë për të trajtimin e nevojshëm psikiatrik. Me mbarimin e dënimit, ai, kish vazhduar kërcënimet. Si rrjedhojë, mungesa e masave të mjaftueshme në përgjigje të sjelljeve të A., dhe në veçanti dështimi i gjykatës së qarkut të urdhërojë trajtimin psikiatrik pas dënimit të tij, kishte arritur në një shkelje të detyrimeve pozitive të shtetit sipas nenit 8 të KEDNJ.
 Njoftime

Mbylle