Logo
Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

Shëndeti Riprodhues: A, B, C kundër Irlandës

Çështja Nr. [25579/05 ], GJEDNJ ( Dhomës së Lartë), Strasburg, 16 dhjetor 2010
A-ja, B-ja dhe C-ja  kundër Irlandës 
 
Fusha: Neni 8 i KEDNJ mbi të drejtën për të respektuar jetën private dhe familjare; veprimet pozitive; neni 13 i KEDNJ mbi të drejtën për një mjete juridike efektive; shëndeti riprodhues.
 
Abstrakti i Vendimit
Kjo çështje pasqyron aspekte lidhur me të drejtën për ndërprerje të shtatzënisë sipas normave të së drejtës penale e civile të Irlandës dhe ndryshimin në kohë të tyre. Të tri aplikueset janë rezidente në Irlandë. Të tria kishin mbetur shtatzënë “pa dashje” dhe kishte vendosur që të kryenin ndërprerje të shtatzënisë. Aplikuesja e parë ishte një nënë e papunë dhe e vetme. Katër fëmijët e saj të mitur ishin në kujdestari dhe ajo kishte frikë se një fëmijë tjetër do të rrezikonte shanset e saj për të rifituar kujdestarinë pas përpjekjeve të vazhdueshme nga ana e saj për të kapërcyer problemet me alkoolin. Ankuesja e dytë nuk ka dashur të bëhet një prind i vetëm. Edhe pse ajo kishte marrë edhe këshilla mjekësore se ajo ishte në rrezik të një shtatzëni ektopike, duket se ky rrezik nuk ekzistonte në këtë rast. Aplikuesja e tretë, një paciente kanceri, dhe si e tillë për shkak të trajtimit që kishte bërë, mendonte se fetusi mund të ketë qenë ndikuar nga terapia e saj. Si rezultat i kufizimeve në Irlandë të tre aplikueset janë detyruar të kërkojnë një abort në një klinikë private në Angli. Ato e konsideruan këtë procedurë të shtrenjtë, të komplikuar dhe traumatike. Të tre aplikueset përjetuan vështirësi në kthimin e tyre në Irlandë, por kishin frikë të kërkoni këshilla mjekësore për shkak të kufizimeve lidhur me abortin. Ndonëse neni 8 nuk mund të interpretohet si nen mbi të drejtën e abortit, pamundësia e aplikueses së parë dhe të dytë për të realizuar një abort në Irlandë për arsye të shëndetit dhe / ose mirëqenien, si dhe pamundësia e supozuar e aplikueses së tretë për përcaktuar një abort të ligjshëm në Irlandë, erdhi në kuadër të së drejtës së tyre për të respektuar jetën private. Gjykata gjeti shkelje të nenit 8 për aplikuesen e tretë.
 Njoftime

Mbylle