Logo
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Trajnimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

Numrat e revistës Jeta Juridike viti 2002

Jeta Juridike Nr.1 QERSHOR 2002
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABELA E LËNDËS
 
Ariana FULLANI                                                                                                          
Përshëndetje lexuesve ...........................................................................................................5
 
ARTIKUJ TEORIKE
Thimjo KONDI
Shqyrtimi gjyqësor i ligjshmërisë së akteve administrative.............................................6
 
Sokol BERBERI
Parlamenti shqiptar me instrument të ri kontrolli. Eksperienca e juaj për hetimet parlamentare............................................................................................................................14
 
Av. Ilir Panda
Teknikat hetimore në krimet e vrasjes dhe veprimet e subjekteve proçedurale të ndjekjes penale gjatë hetimit të tyre............................................................................................................................................. 23
 
 OPINIONE DHE DEBAT JURIDIK
Mendime lidhur me Ligjin Nr.8136, datë 31.07.1996
“Për Shkollën e Magjistraturës në Republikën e Shqipërisë”........................................32
 
NJOHJE ME LEGJISLACIONIN E RI
Sokol SADUSHI
Flonia TASHKO(Ma)............................................................................................................... 45
Mendime mbi projektligjin “Për disa ndryshime në Kodin e Punës’............................ 52 
Artan HOXHA
Ndërmjetësimi në gjykatë. Gjyqtari si lehtësues i zgjidhjes së mosmarrëveshjeve ndërmjet palëve gjatë proçesit gjyqësor......................................................................................................................................62  
 
NJOHJE ME PRAKTIKEN GJYQESORE
Vendim Nr.28, datë 21.02.2002 i Gjykatës Kushtetuese.................................................68 
Prof.Luan OMARII
Të Gjykatës kushtetuese........................................................................................................72
 
NJOHJE ME PËRVOJËN NDËRKOMBËTARE TEORIKE DHE PRAKTIKEE
Neri MARIKA, Dr.Xhezair Zagnjori
Në kuadër të përgjegjësisë penale ndërkombëtare........................................................74
Prof.As.Dr.Mariana Semini
Personat juridikë privatë. Vështrim krahasues..................................................................82
 
LIBRA TË RINJ
Promovime të librave të rinj juridikë.....................................................................................93
 
 VEPRIMTARITË E SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS
Programi dhe kalendari i trajnimit vazhdues të gjyqtarëve dhe prokurorëve:realiteti dhe perspektivat për të ardhmen....................................................................................................................................97
 
 ENGLISH SUMMARYY
Permbledhje e disa artikujve në gjuhën angleze............................................................103
 
 
 
 
Nr. SPECIAL Shtator 2002
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABELA E LËNDËS
  
Znj. Arian  Fullani-Drejtore e Shkollës së Magjistraturës.
Hapja e Konferencës.....................................................................................................5
 
Z.Rexhep Maidani-President i Republikës dhe Keyetar i Këshillit të Lartë të Drejtësisë.
Përshendetje ..................................................................................................................6
 
Z.Thimjo Kondi-Kryetar i Gjykatës së Lartë dhe Kryetar i Bordit Drejtues të Shkollës së Magjistraturës.
Përshëndetje..................................................................................................................15
Z.Teodhori Sollaku-Prokuror i Përgjithshëm i Republikës dhe Zv/kryetar i Bordit
Drejtues të Shkollës së Magjistraturës.
Përshëndetje..................................................................................................................19
 
Z.Spiro Peçi-Ministër i Drejtësisë.
Përshëndetje..................................................................................................................23
 
Z.Jorgen Grunnet-Përfaqësues i Posaçëm i Sekretarit
Të përgjithshëm të Këshillit të Europës
Përshëndetje .................................................................................................................26
 
Z.Anthony Catalano-Këshilltar për Çështjet e Jashtme të Prokurorit të Përgjithshem dhe Përfaqësues i Departamentit të Drejtësisë së Shteteve të Bashkuara.
Përshëndetje..................................................................................................................28
 
Z.Soren Knudsen-Përfaqësues i Programit të Ndihmës Danida të Qeverisë së Danimarkës për Shqipërinë.
Përshëndetje..................................................................................................................31
 
Zj.Ariana Fullani-Drejtore e Skollës së Magjistraturës
Një institut i fortë trajnimesh,parakusht i rëndësishëm për suksesin e reformës në drejtësi.............................................................................................................................33
 
 Z.Ervin Metalla-Gjyqtar në Gjykatën e rrethit Elbasan
Misioni i Shkollës së Magjistraturës nën këndvështrimin e gjyqtarit që vjen prej radhëvë të saj.....................................................................................................................................41
 
 Z.Andi Civici-Kandidat për Magjistrat (Profili Gjyqtar), viti dytë
Disa aspekte mbi formimin profesional të kandidatëve për magjistrat në Shkollën e Magjistraturës................................................................................................................44
 
Z. Arian Ndoja-Kandidat për Magjistrat (Profili Prokuror),
Viti i tretë, prokuroria e Rethit Durrës
Formimi fillestar dhe vazhdues i prokurorëve në Shkollën e Magjistraturës....48
 
English Summary.........................................................................................................53
Pamje nga punimet e konferencës.........................................................................65
 
 
Jeta Juridike Nr.2 NENTOR 2002
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABELA E LËNDËS
 
ARTIKUJ TEORIKE
Prof. Dr. Ismet Elezi
Roli i legjislacionit penal kunder recidivizmit............................................................4
 
Vangjel Kosta
Administirmi dhe vieresimi i provave - kerkese e domosdoshme
per te siguruar nje proçes te rregullt ligjor (gjyqesor). Lidhja e
administrimit te rregullt te provave me proçesin e rregullt ligjor..........................12
 
Thimjo Kondi
Shqyrtimi gjyqesor i ligjshmerise se akteve administrative.................................21
 
Dr. Fehmi Abdin
Kushtet dhe proçedurat e shqyrtimit te çeshtjeve lidhur me
ankimin kushtetues para Gjykates Kushtetuese shqiptare................................27
 
OPINIONE DHE DEBAT JURIDIK
NJOHJE ME LEGJISLACIONIN E RI
Mendime lidhur me Ligjin nr. 8811, date 17.05.2001, “Per
Organizimin dhe Funksionimin e Keshillit te Larte te Drejtesise".....................33
 
NJOHJE ME PRAKTIKEN GJYQESORE
Vendim nr. 186, date 23.09.2002 i Gjykates Kushtetuese..................................46
NJOHJE ME PERVOJEN NDERKOMBETARE TEORIKE DHE PRAKTIKE
 
Ermira Shkurti(LL.M.)
(Ri)ndertimi ligjor post-konfliktual i Kosoves.........................................................53

 
Dimtir Bushati (LL.M.)
Tribunali Penal Nderkombetar per ish-Jugosllavine - institucion
që realizon balancen e kerkuar mes drejtesise dhe paqes...............................70
 
Jonida Vaso (MSc)
Arsyetimi i Rregullit Prinderor, pjese e Ligjit britanik.
”Për Krimin dhe Prishjen e Rendit", te vitit 1998...................................................82
 
Brunilda Jani
E drejta për nje proces te rregullt ligjor..................................................................94
 
LIBRA TE RINJ
Ermira Shkurti(LL.M)
Promovime të librave te rinj juridike......................................................................108
 
ENGLISH SUMMARY
Ermira Shkurti(LL.M)
Përmbledhje e disa arikujve në gjuhen angleze................................................110Njoftime

Mbylle