Logo
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Trajnimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

Konventa Evropiane për shtetësinë. Ligji Nr. 8942 / 19.9.2002

Nga këndvështrimi i të drejtave të grave dhe fëmijëve “Konventa Evropiane për shtetësisë” ka efekt të drejtpërdrejtë ne aspektet e diskriminimit dhe mbrojtjen e të drejtave të grave dhe fëmijëve në lidhje me çështje të ndryshme të shtetësisë, mënyrave të përfitimit te saj, mbajtjen, humbjen, shtetësinë e dyfishtë etj.
 
Kjo konventë mbështetur në instrumentet e shumta ndërkombëtare që lidhen me shtetësinë, shtetësinë e shumëfishtë dhe pashtetësinë, duke pasur parasysh si interesat legjitime të shtetit, ashtu edhe ato të individëve, angazhon shtetet anëtarë te Këshillit te Evropës dhe shtetet e tjera nënshkruese te kësaj Konvente, të përcaktojnë parimet dhe rregullat qe lidhen me shtetësinë e personave fizikë, si dhe rregulla lidhur me detyrimet ushtarake ne rastet e shtetësisë se shumëfishtë, te cilëve duhet t'u përmbahet e drejta e brendshme e shteteve palë.
Konventa ndahet në disa kapituj, kapitulli i parë përcakton çështjet e përgjithshme të shtetësisë, kapitujt (II-VIII) përcaktojnë në dispozita përkatëse parimet e ndryshme lidhur me shtetësinë, shtetësinë e shumëfishtë dhe pashtetësinë, duke përcaktuar parimet e përgjithshme lidhur me shtetësinë, në të cilin përcaktohen kompetencat e shtetit palë për të sanksionuar në të drejtën e brendshme se cilët janë shtetas të tij dhe rregullat mbi shtetësinë; parimet lidhur me mënyrat se si fitohet shtetësia; parimet mbi shtetësinë e shumëfishtë. Dispozitat parashikojnë që çdo shtet palë duhet respektojë parimet e shtetit ligjor, rregullat lidhur me të drejtat e njeriut për shmangien e pashtetësisë ne rastin e suksedimit të shtetit. Në vazhdimësi parashikohen dispozitat mbi detyrimet ushtarake në rastet e shtetësisë së shumëfishtë.
 Njoftime

Mbylle