Logo
Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

Këshilli Pedagogjik

 
Këshilli Pedagogjik i Shkollës së Magjistraturës përbëhet nga:
 
 
1.  Drejtori;
2.  Pedagogët e brendshëm;
3.  Titullarët e lëndëve kryesore;
4.  Dy përfaqësues të Këshillit Drejtues;    
 
             
si më poshtë:
 
NR.        Emër  Mbiemër                                                                                                   Pozicioni    
1.

Prof.asoc.dr. Sokol SADUSHI

Drejtor i Shkollës së Magjistraturës/ Përgjegjës i së Drejtës Administrative 
2.

Prof.dr. Mariana SEMINI

Përgjegjëse e së Drejtës Civile 
3.

Prof.dr. Arta MANDRO

Përgjegjëse e së Drejtës Familjare 
4.

Arben RAKIPI

Përgjegjës i Formimit Fillestar/ Përgjegjës i së Drejtës Penale 
5.

Dashamir KORE

Përgjegjës i Procedurës Civile 
6.

Artan HAJDARI

Përgjegjës i të Drejtës Tregtare dhe Kompanive 
7.

Dr. Sokol BERBERI

Përgjegjës i Formimit Vazhdues /

Përgjegjës i shkrimit dhe arsyetimit ligjor

 

 

 

8.

Vangjel KOSTA

Pedagog i brendshëm 

 

9.

Prof.dr. Xhezair ZAGANJORI  

          

Përgjegjës i të Drejtave të Njeriut/ E drejta e BE-së 
10.

Dr. Henrik LIGORI

Përgjegjës i Procedurës Penale
11.

Prof.dr. Evis ALIMEHMETI

Përgjegjëse e etikës profesionale
12.

Artan GJERMENI

Përfaqësues i Këshillit Drejtues/ Gjyqtar 
13.

Perikli ZAHARIA

Përgjegjës i së Drejtës Kushtetuese 
14.
Dritan RRESHKA[1]
 

Përfaqësues i Këshillit Drejtues/ Prokuror 

 

[1] Z. Dritan Rreshka, anëtar i Këshillit Drejtues, prokuror pranë Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Tiranë, i përzgjedhur nga mbledhja e përgjithshme e prokurorisë, me Vendim të dates 31.7.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit është shkarkuar nga detyra. Në bazë të nenit 62 të Ligjit nr.84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve”, subjekti i rivlerësimit, i cili ka ushtruar të drejtën e ankimit ndaj vendimit të Komisionit për masën disiplinore për shkarkimin nga detyra, pezullohet ex lege nga detyra e tij në pritje të vendimit të Kolegjit të Apelimeve. Pozicioni i tij në Këshillin Drejtues është pezulluar deri në një vendim të Kolegjit të Posaçëm të Apelimit.Njoftime

Mbylle