Logo
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Trajnimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

Numrat e revistes Jeta Juridike viti 2003

Jeta Juridike Nr.3 MARS 2003

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABELA E LËNDËS
                                                                           
ARTIKUJ TEORIKË
Arben Rakipi
Evazioni fiskal. Pasojat që vijne prej tij dhe legjislacioni yne fushës perkatese......4
 
Sokol Sadushi
Permiresimi i marrëdhenieve ndërmjet mediamve dhe gjykatave...........................14

Selim Kryeziu
Mirëbesimi...........................................................................................................................23
 
OPINIONE DHE DEBAT JURIDIK
Mendime lidhur me ndryshimet ne legjislacionin zgjedhor.......................................41
 
NJOHJE ME LEGJISLACIONIN E RI
Tefta Zaka...........................................................................................................................47

 Eralda Methasani
Enti publik, organ i administrates publike, si risi në legjislacionin
shqiptar dhe doktrinen juridike.......................................................................................55
 
NJOHJE ME
PRAKTIKËN GJYQËSORE
Vcndim nr. 3,
date 27.09.2002 l Kolegjeve të Bashkuara te
Gjvkates së Lartë…………………………………………………………….........….....65
 
Spiro Spiro
Koment mbi
vendimin nr. 3, datë 27.09.2002 dhene nga
Kolegjet e Bashkuara te Gjykates së Lartë ................................................................78
 
NJOHJE ME PËRVOJËN NDËRKOMBËTARE TEORIKE DHE PRAKTIKE
Wolfgang Stoppel
Pavaresia e gjyqtareve dhe Karta Europiane e Gjyqtareve......................................84
 
Ken Dhima
Interpretimi i së drejtës…………………………………………………………….......95
 
ENGLISH
SUMMARY
Emira Shkurti (LL.M)
Përmbledhje e disa
artikujve ne gjuhen angleze…………………………………………………….........109
 
KRONOLOGJI
Prof.Asoc.Dr.Mariana Tutulani..................................................................................115
 
 
Jeta Juridike Nr.1 GUSHT 2003 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABELA E LËNDËS 
 
ARTIKUJ TEORIK
Prof.As.Dr.Mariana Tutulani
Dëmi jopasuror (moral) nën rregullimin juridik të Kodit Civil.................................5
 
Naim Isufi
Aspekte ligjore të kontratës së sigurimit ..................................................................20
 
OPINIONE DHE DEBAT JURIDIK
Av.Pirro Totozani
Kthimi i pronës tek i zoti-detyrë kushtetuese e shtetit pluralist…….....................27
 
NJOHJE ME LEGJISLACIONIN E RI
Arta Mandro
Rreth kuptimit, qellimit,organizimit, proçesit dhe statusit të ndërmjetësimit në përgjithësi dhe në çështjet tregtare në veçanti………………………………….......................................................…...............33
 
NJOHJE ME PRAKTIKEN GJYQËSORE
Vendim nr.68, datë 18.06.2003 i Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë.
……………………………………………………………………….................….........47
 
Artan Hoxha
Koment mbi vendimin nr.68,datë 18.06.2003 dhënë nga Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë…………………………………………………………………...............…........ 53
 
NJOHJE ME PËRVOJËN  NDËRKOMBËTARE TEORIKE DHE PRAKTIKE
Arta Palushi
Barazia para ligjit në jurisprudencën e Gjykatës Kushtetuese…...................... 56
 
SHKRIME NGA JURISTE TE RINJ
Gerd Hoxha
Parashikimi i titujve ekzekutivë………………………………………..................…64
 
 AKTIVITETE TË ORGANEVE TË DREJTËSISË
Prof.Dr. Ismet Elezi
90-vjetori i Ditës së Drejtësisë.................................................................................70
 
Prof.As.Dr. Xhezair Zaganjori
Koncepti kushtetues mbi ankimin individual…………………........….................77
 
 
ENGLISH SUMMARY
Ermira Skurti (LL.M)
Përmbledhje e disa artikujve në gjuhën angleze ……………...….....................85Njoftime

Mbylle