Logo
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Trajnimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

Numrat e revistës Jeta Juridike viti 2004

Jeta Juridike Nr.2 SHKURT 2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABELA E LËNDËS
 
ARTIKUJ TEORIKË
Dr.Tefta Zaka
Kodi i ri i Familjes-një hap në zhvillimin e marrëdhënieve familjare................5
..
Prof.Dr. Ismet Elezi
Ngjasimet kryesore midis Kanunit të Lekë Dukagjinit dhe
Kanunit të Labërisë……………………………………………………………......17
 
Prof.As.Dr.Xhezair Zaganjori
Vendi i së drejtës ndërkombëtare në Kushtetutën e Republikës
Së Shqiperise……………………………………………………………...…….....26
 
OPINIONE DHE DEBAT JURIDIK
Valentina Kondili
Rregullimi me ligj i rivendosjes së të drejtave të ish-pronarëvë që lidhen me shpronësime dhe kondfiskimet eshte detyrë kushtetuese…………………………………………………………………………34
 
NJOHJE ME PËRVOJËN NDËRKOMBËTARE TEORIKE
DHE PRAKTIKE
Ledi Bianku (LL.M)
Europa drejt integrimit europian.............................................................................42
 
Fatos Lazimi
Kontratat FIDIC-fenomen juridik i kohës...............................................................56
 
SHKRIME NGA JURISTË TË RINJ
Arian Ndoja
Prokuror i rrethit si subjekt administrativ dhe proçeduarl sipas
legjislacionit shqiptar aktual...................................................................................70
 
Gemtian Trenova
Dyshimi i arsyeshëm............................................................................................... 77
 
ENGLISH SUMMARY
 
Ermira Shkurti (LL.M)
Përmbledhje e disa artikujve në gjuhën angleze................................................82
 
 
 
Jeta Juridike Nr.3 SHTATOR 2004
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABELA E LËNDËS
 
ARTIKUJ TEORIKË
Dr.Tefta Zaka
Kodi i ri i Familjes-një hap në zhvillimin
e marrëdhënieve familjare (vijon nga numri i
kaluar).........................................................................................................................6
Evijeni Sinojmeri
Disa probleme që lidhen me trajnimin teorik
dhe zbatimin në praktikë të institutit të heqjes dorë nga gjykimi i
çështje......................................................................................................................18
OPINIONE DHE DEBAT JURIDIK
Kundërshtimi në gjykatë i dekretit të
Presidentit për shkarkimin e prokurorit nga detyra. 
Arqilea Koça...........................................................................................................25
Admir Belishta…………………………………………………………...............29
ZHVILLIME TË REJA NË SHQIPËRI
William Valleta dhe Rudina Jasini
Regjistrimi i pasurive dhe Rudina Jasini
Regjistrimi i pasurive të paluajtshme dhe
impakti i tij mbi të drejtat e pronësisë………………………………….....…..35
NJOHJE ME PRAKTIKËN GJYQËSORE
Bujar Musta
Barra e proves…………………………………………………………..........…..52
NJOHJE ME PËRVOJËN NDËRKOMBËTARE TEORIKE
DHE PRAKTIKE
Rudina Picoka
Mbrojtja e mjedisit dhe përgjegjësia
ndërkombëtare e shtetit.......................................................................................66
SHKRIME NGA JURISTË TË RINJ
Julian Haxhiu
Kompensimi i paraburgimit të padrejtë dhe
praktika gjyqësore.................................................................................................82
ENGLISH SUMMARY
Ermira Shkurti (LL.M)
Përmbledhje e disa artikujve në gjuhën Angleze……………………..…….90
 
 
 
Jeta Juridike Nr.4 DHJETOR 2004
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABELA E LËNDËS
 
ARTIKUJ TEORIKË
Artan Hoxha
Alternativat e dënimit me burgim........................................................................5
 
Prof.As.Dr.Arta Mandro (Balili)
Dimensionet e Kodit Familjar lidhur me përgjegjësinë prindërore.
Nga e drejta prindërore në përgjegjësinë prindërore..................................15
 
OPINIONE DHE DEBAT JURIDIK
Fatri Islamaj
Kohëzgjatja e afateve të paraburgimit…………………………….......….….27
 
NJOHJE ME PËRVOJËN NDËRKOMBËTARE TEORIKE DHE PRAKTIKE
Jetmir Voka
Mundësitë e ndërmjetësimit gjyqësor…………………………………....…33
 
Jordan Daci (LL.B, M.A)
Vetëvendosja.......................................................................................................43
 
SHKRIME NGA JURISTË TË RINJ
Afërdita Lika
Pozita proçeduriale e të dëmtuarit akuzues në legjislacionin
proçedurial penal dhe praktikën gjyqësore shqiptare................................59
 
ENGLISH SUMMARY
Ermira Shkurti (LL.M)
Përmbledhje e disa artikujve në gjuhën angleze………………............…69Njoftime

Mbylle