Logo
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Trajnimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

Numrat e revistës Jeta Juridike viti 2005

Jeta Juridike Nr.1 TETOR 2005
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABELA E LËNDËS
 
ARTIKUJ TEORIKË
Kristaq Traja
Natyra juridike e vendimeve të Gjykatës së Lartë
Koha e preçedentëve……………………………………………………………..…5
 
Artan Hajdari
Shpërndarja e shoqërive tregtare……………………………………............…...26
 
Eralda Çani (Methasani), LL.M
Disa mendime juridike mbi ligjin nr.9000, datë 30.1.2003
“Për organizimin dhe funksionimin e këshillit të Ministrave’.............................34
 
OPINIONE DHE DEBAT JURIDIK
Denar Biba, MA
Ne bis in idem............................................................................................................52
 
ZHVILLIME TË REJA NË FUSHËN JURIDIKE NË SHQIPËRI
Prof.dr.Ismet Elezi
Disa probleme në lidhje me Kodin Penal............................................................61
 
NJOHJE ME PRAKTIKËN GJYQËSORE
Dr.Fehmi Abdiu
Kontributet e gjyqtarëve në kontrollin kushtetues të ligjeve..............................73
 
Bujar Musta
Aktet  juridike civile……………………………………………………………...….87
 
ENGLISH SUMMARY
Ermira Shkurti (LL.M)
Përmbledhje e disa artikujve në gjuhën angleze……………………...........…99
 
      
 
 
Jeta Juridike Nr.2 DHJETOR 2005
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABELA E LËNDËS
 
ARTIKUJ TEORIKË
Prof.As.Dr.Xhezair Zaganjori
E drejta ndërkombëtare në gjykimet dhe vendimet
e gjykatave kombëtare.......................................................................................................4
 
Admir Belishta
Rëndësia dhe pozicioni ligjor i gjykatave të apelit
Parë në aspektin teorik dhe praktik...............................................................................13
 
Ervin Pollozhani
Transferimi i ndërmarrjes dhe pushimi nga puna për këtë arsye
(Nenet 138 e 139 të Kodit te Punës).............................................................................22
 
ZHVILLIME TË REJA NË FUSHËN JURIDIKE NË SHQIPËRI
Selim Kryeziu    
Etika e gjyqtarit...................................................................................................................29
Kodi i Etikes Gjyqësore....................................................................................................47
 
 
NJOHJE ME PËRVOJËN NDËRKOMBËTARE  TEORIKE DHE PRAKTIKE
Altin Shkurti
Liria e shprehjes................................................................................................................54
 
Elsa Toska (Dobjani)
Avokati i popullit si mjet ankimi efektiv ligjor për efekt të kërkesave
Të nenit 13 të Konventës Europiane për të drejtat e njeriut.......................................67
 
Asim Vokshi
Nuk ka vepër penale, nuk ka dënim pa ligj
(Nullum  crimen, nulla poena sine lege)........................................................................79
 
SHKRIME NGA JURISTË TË RINJ
Sokol Ibi
Padia per kerkimin e sendit (padia e rivendikimit) dhe padia per kerkimin
e trashëgimit.Vështrim krahasues (të përbashkëta dhe dallimet midis tyre)..........94
 
 
ENGLISH SUMMARY
Ermira Shkurti (LL.M)
Përmbledhje e disa artikujve në gjuhën angleze…………………….....................…107Njoftime

Mbylle