Logo
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Trajnimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

Numrat e revistës Jeta Juridike viti 2010

Jeta Juridike Nr.1 Mars 2010
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABELA E LËNDËS
 
Artikujt Teorik
Prof. Dr. Ardian N uni & Ma. Asim Vokshi
Pjesëmarrja e personave të tretë në procesin gjyqësor civil
Dr. Argita Malltezi
Roli i grupeve të interesit në qeverisjen e shoqërive aksionere

Dr. Sokol Sadushi

Ometimi legjislativ, si çështje specifike për juridiksionin e Gjykatës Kushtetuese
 
Njohje me legjislacionin
MA. Brunilda Bara
Gjykata e caktuar me ligj
Dr. Jorgo Dhrami
Raportet e prokurorit me të pandehurin dhe të dëmtuarin akuzues
MA. Eriona Katro
Faza e parë e zbatimit të marrëveshjeve të ndaluara, neni 4 i ligjit nr. 9121 viti 2003
 
Njohje me përvojën ndërkombëtare
Prof. Asoc. Dr. Zef Brozi
Kushtetuta 222-vjeçare e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. “Kushtetuta më    jetëgjatë dhe më e suksesshme në botë” (17 shtator 1787 - 17 shtator 2009)
                                  
Praktikë Gjyqësore
Dr. Flutura Tafaj
Pavarësia dhe paanshmëria e gjyqësorit
 
Aktivitete të Shkollës
Johana Qeleshi – Florian Kalaja – Rovena Bozo
Ekstradimi midis kuadrit normativ të Këshillit të Europës dhe Bashkimit Europian
 
Rubrika Juristet e rinj
Znj. Alketa Elezi
Ndërmjetësimi në mosmarrëveshjet penale në kontekstin e drejtësisë rehabilituese
Z. Kreshnik Ajazi
Mbi gjykimin e drejtpërdrejtë.Aspekte procedurale dhe diskutime nga praktika gjyqësore
 
ENGLISH SUNNARY
 
Përktheu: Andi Papaproko
Përmbledhje e disa arikujve në gjuhën angleze
 
 
Jeta Juridike Nr.2 Qershor 2010
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABELA E LËNDËS
 
 
1.     Artikujt Teorik
-          Prof. Dr. Aurela ANASTASI & Ma. Aurela BOZO -  “Roli i Gjyqtarit në procesin civil për parandalimin e dhunës në familje”
-          Ma. Jozefina TOPALLI - “ Roli i Kuvendit të Shqipërisë në proceset integruese Evropiane   ne arritjet dhe sfidat”
 
2.     Diskutim Legjislacioni
-          Dr. Eralda MET’HASANI & Ma. Violanda THOEDHORI -  “ E drejta për informim dhe mbrojtja e të dhënave personale. Analizë e rregullimit ligjor në Republikën e Kosovës dhe atë të Shqipërisë”
-          Dr. Arta VORPSI -  “Akti normativ me fuqinë e ligjit në këndvështrimin e së Drejtës Kushtetuese”
 
3.     Njohje me praktikën Gjyqësore
-          Halim ISLAMI  - “Sigurimi i provës”
-          Luan HAZNEZIRI – HASANI -  “Disponibiliteti dhe kontradiktoriteti si parime bazë të procesit civil”
 
4.     Njohje me përvojën Ndërkombëtare
-          Erind PIRANI   - “ Të drejtat e njeriut dhe mbrojtja e minoriteteve në Shqipëri”
-          Erjona CANAJ – Analizë e disa problematikave mbi të drejtat e emigrantëve sipas Kartës së të drejtave themelore të Bashkimit Evropian”
 
5.     Rubrika « Juristët e Rinj »
-          Arbër Çela -  “Afatet e hetimeve paraprake. Analizë teoriko-praktike”
 
6.     Aktivitete të Shkollës së Magjistraturës në bashkëpunim me Fondacionin Gjerman GTZ
 
-          Interpretimi dhe zbatimi i Marrëveshjes se Stabilizim Associmit – Roli i Gjyqtarëve në procesin e Integrimit Evropian. Rishikimi i heshtjeve gjyqësore të GJED si dhe Trajtimi i aftësive pedagogjik.  19 – 20 Nëntor dhe 10 -11 Dhjetor 2009
 
 
 
Jeta Juridike Nr.3 Shtator 2010
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABELA E LËNDËS
 
  1. Artikujt Teorik
-          Edmund – Fhilipp Schuster & Martin Winner
-          Prof. Dr. Shamet Shabani
  1. Njohje me legjislacionin e ri
-          Ma. Enkelejda Turkeshi
-          Ma. Erajd Dobjani
-          Anila Kaçupi
  1. Njohje me praktiken Gjyqesore
-          Artan Hajdari
  1. Njohje me pervojen Nderkombetare
-          Jonad Bara
  1. Rubrika « Juristet e Rinj »
-          Bib Ndreca
 
6.      Aktivitete të Shkollës së Magjistraturës
 
 
 
Jeta Juridike Nr.4 dhjetor 2010
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABELA E LËNDËS
 
 
-      Rubrika I-rë  - Aktivitete të Shkollës së Magjistraturës:
-      Konferencë me temë:  “Drejtësia – Virtyt dhe Detyrë që perfeksionon Vullnetin e përhershëm të çdo gjyqtari dhe prokurori”
-      Përmbledhje e Konferencës rajonale të forumit të Ndërmjetësimit të Evropës Juglindore (FNEJL) mbi zgjidhjen e Mosmarrëveshjeve             Alternative/ Ndërmjetësimin në Evropën Jug –Lindore.
-        Rubrika II- të - Artikuj Teorikë:
-      Prof. Asoc.dr. Vasilika Hysi – Roli i sistemit të Drejtësisë Penale në parandalimin e Kriminalitetit”
-      Dr. Makbule Çeço – “Shtet i së Drejtës (Shtet Juridik) apo shtet ligjor”
-      Rubrika III –të  - Njohje me legjislacionin e ri
-      Dr. Argita Malltezi – “Pavlefshmëria e shoqërive tregtare dhe impakti në tregjet specifike. Rasti i sipërmarrjeve të investimeve kolektive”
-      Rubrika IV–të -  Njohje me praktikën gjyqësore
-      Ervin Metalla – Natyra e pavlefshmërisë së akteve administrative dhe ndikimi i saj në përcaktimin e juridiksionit. Reflektime mbi praktikën gjyqësore për konfliktet doganore”.
-      Rezarta Mataj – Dëmi jo pasuror dhe praktika gjyqësore 2008-2010”
-     Rubrika V- të  – Përmbledhja e artikujve në anglisht.
 
 Njoftime

Mbylle