Logo
Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

Këshilli Drejtues

 
Nr.
 
EMER MBIEMER PROFESIONI/INSTITUCIONI POZICIONI NE KËSHILL
1

Xhezair Zaganjori

Kryetar i Gjykatës së Lartë / Kryetar i Këshillit Drejtues 
Kryetar
2

Arta Marku

Prokuror i Përgjithshëm / Zëvendëskryetar i Këshillit Drejtues  Zv/Kryetar

 Naureda     Llagami

 

Kryetar i Këshillit të Lartë Gjyqësor

Anëtar

4

Gent Ibrahimi

 

Kryetar i Këshillit të Lartë të Prokurorisë
 
Anëtar
5

Artan  Gjermeni 

 

Gjyqtar/ Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë

 

 

 

Anëtar
6

Dritan Rreshka[1]

  

Prokuror/ Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Tiranë

 

 

Anëtar
7

 Etilda Gjonaj

  

 Ministre e Drejtësise

 

 

 

 

Anëtar
8

Toni Gogu

  

 

 Zv/ minister i Drejtësise

Anëtar
9

Artur Metani

      

 Avokati i Përgjithshëm i Shtetit

 

 

 

 

Anëtar
10

Maksim Haxhia

 Kryetar i Dhomës së Avokatisë

Anëtar
11

Aurela Anastasi

 Anëtare e Komisionit të   Vlerësimit të Titujve   Akademike, Ministria e Arsimit

 

 

 

 

Anëtar
12

Sokol Sadushi

 Drejtor i Shkollës së   Magjistraturës


 

 

 

Anëtar
13

Arben Rakipi  

   

 Përgjegjës i Formimit Fillestar

 

 

 

 

Anëtar
14

Sokol Berberi

 Përgjegjës i Formimit   Vazhdues

 

 

 

 

Anëtar
15

Mariana Semini

  

 Pedagoge e brendshme e   Shkollës së Magjistraturës

Anëtar
16 

Artan Hajdari

  

 Pedagog i brendshëm i   Shkollës së Magjistraturës

Anëtar
17

Gjergji Baçi

 Kandidat për magjistrat /   Shkolla e Magjistraturës viti i   dytë Anëtar
18

Mirjan Mustafaj

  

 Kandidat për magjistrat /   Shkolla e Magjistraturës viti i   tretë Anëtar[1] Z. Dritan Rreshka, anëtar i Këshillit Drejtues, prokuror pranë Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Tiranë, i përzgjedhur nga mbledhja e përgjithshme e prokurorisë, me Vendim të dates 31.7.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit është shkarkuar nga detyra. Në bazë të nenit 62 të Ligjit nr.84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve”, subjekti i rivlerësimit, i cili ka ushtruar të drejtën e ankimit ndaj vendimit të Komisionit për masën disiplinore për shkarkimin nga detyra, pezullohet ex lege nga detyra e tij në pritje të vendimit të Kolegjit të Apelimeve. Pozicioni i tij në Këshillin Drejtues është pezulluar deri në një vendim të Kolegjit të Posaçëm të Apelimit.Njoftime

Mbylle