Logo
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Trajnimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

13 qershor 2018 / Shprehje interesi për përfshirjen si pedagog i jashtëm në Shkollën e Magjistraturës në Programin e Formimit Fillestar dhe si ekspert/lehtësues në Programin e Formimit Vazhdu

Të nderuar !
 
Shkolla e Magjistraturës është në fazën e përgatitjes së Programit të ri Mësimor të Formimit Fillestar si edhe në hartimin e kalendarit të aktivitetev trajnuese pjesë e Programit të Formimit Vazhdues, për vitin akademik 2018-2019.
 
Për të realizuar një proces sa më gjithpërfshirës dhe me qëllim përmirësimin dhe rritjen e shkallës së pjesëmarrjes së gjyqtarëve dhe prokurorëve në procesin mësimdhënës të Formimit Fillestar si edhe në panelin e ekspertë/lehtësues në aktivitetet trajnuese të Formimit Vazhdues, Shkolla e Magjistraturës, ju bën thirrje për të shprehur interesin tuaj për pedagog të jashtëm, specialistë, ekspertë/lehtësues të fushës, për vitin akademik 2018-2019.
Kriteret për përzgjedhjen e pedagogëve janë të përcaktuara në ligjin nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”.
Ligji parashikon se pedagogët zgjidhen nga radhët e:
·         juristëve më të shquar;
·         me eksperiencë mbi 15-vjeçare si juristë, gjyqtarë, prokurorë, avokatë dhe me
·         eksperiencë mësimdhënëse universitare apo në Shkollën e Magjistraturës mbi 10 vjet.
 
Jeni të lutur që, bashkangjitur kërkesës suaj për aplikim, për pedagog të jashtëm në Programin e Formimit Fillestar të paraqisni dokumentacionin e mëposhtëm:
 • Jetëshkrimin;
 • Planin e një ore mësimore leksion/seminar/sesion interaktiv lidhur me një nga temat e lëndës, së bashku me burimet përkatëse pedagogjike dhe bibliografinë;
 • Dëshmi, diploma, rekomandime apo vërtetime për eksperiencën profesionale;
 • Dëshmi, diploma, rekomandime apo vërtetime për aftësitë pedagogjike dhe aftësitë në komunikim;
 • Rekomandime për integritetin moral dhe reputacionin e mirë;
 • Kopje[1] të botimeve, artikujve shkencorë, monografive, teksteve, komentarëve etj.
 
Dokumentacioni i nevojshëm për aplikim për trajnerë/ekspertë, si dhe lehtësues në Programin e Formimit Vazhdues është si më poshtë vijon:
 • Kërkesë zyrtare në format fizik apo elektronik apo nëpërmjet aplikimit në web;
 • Një kopje të jetëshkrimit, duke specifikuar eksperiencën dhe trajnimet e marra, pjesëmarrjen në konferenca apo botime;
 • Titullin e temës, çështjes apo nënçështjes për të cilën kërkojnë të japin ekspertizën e tyre;
 • Metodologjinë që do të përdorin në trajnim;
 • Një përshkrim (të shkurtër) problemor të çështjeve të kursit trajnues apo çështjes që kanë zgjedhur (mini modul).
Kritetet për përzgjedhjen e pedagogëve dhe ekspertëve/lehtësuese, si edhe procedura e përzgjedhjes së tyre është parashikuar në Rregulloren e Brendshme të Shkollës së Magjistraturës.
 
 
Shkolla e Magjistraturës mirëpret shprehjet tuaja të interesit në adresën elektronike info@magjistartura.edu.al
 
Faleminderit për mbështetjen dhe mirëkuptimin,
 
 
 
                                                                                                         DREJTOR
                            
                                                                                                  SOKOL SADUSHI


[1]Për çdo botim do të vendoset në dosje: kopje e kopertinës së botimit me ISBN, përmbajtja e librit/revistës dhe faqja e parë dhe e fundit e artikullit apo materialit të shkruar nga autori.Njoftime

Mbylle