Logo
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Trajnimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

Aktivitete Trajnuese 6,7 dhe 8 Qershor 2018

  • Sesion Trajnues 7-8 Qershor 2018
Shkolla e Magjistratures, ne bashkepunim me KiE, organizon sesionin trajnues me teme: "E drejta e pronës në  këndvështrimin e jurisprudencës së GJEDNJ-së dhe problematika e legjislacionit dhe praktikës vendase."
Ky aktivitet, eshte menduar te zhvillohet ne sesion trajnues 2 (dy) ditor dhe konkretisht ne datat 7-8 qershor 2018, tek Hotel Partner, Vlore, me pjesëmarrës gjyqtarë të gjykatave nen juridiksion te Gjykates se Apelit Vlore.
Ditën e parë te ketij aktiviteti trajnues, do të trajtohen çështjet që kanë të bëjnë me Te drejten e pronës në këndvështrimin e jurisprudencës së GJEDNJ-së dhe problematika te legjislacionit dhe praktikës vendase; Risitë e ligjit nr. 133/2015, datë 05.12.2015 “Për trajtimin e pronës dhe përfundimin e procesit të kompensimit të pronave”. Problematikat e hasura në praktikën gjyqësore si edhe Shqyrtimi i mosmarrëveshjeve lidhur me zbatimin e tij. Llojet e vendimeve që merr ATP-ja dhe ndarja e kompetencave mes gjykatave civile dhe administrative.
Ditën e dytë, do të trajtohen çështjet që kanë të bëjnë me Shqyrtimi i mosmarrëveshjeve që lidhen me vendimet e dhëna nga ish-KKP-ja dhe ish-AKKP-ja; Parime të përgjithshme të njohjes dhe shpërblimit të drejtë të vuajtjeve të shkaktuara nga marrja dhe mbajtja e padrejtë e pronës si edhe Metodologjia e vlerësimit të kompensimit.

Ne perfundim te aktivitetit trajnues, do te kete diskutime mbi problematika te ndryshme te dala nga praktika gjyqesore.
Eksperte: Vitore Tusha; Alma Hicka
Lehtesues: Engjellushe Tahiri
 
 
 
 
  • Sesion Trajnues 6-7 Qershor 2018
Shkolla e Magjistratures, organizon sesionin trajnues me teme: "Natyra e mjeteve ligjore administrative."
Ky aktivitet, eshte menduar te zhvillohet ne sesion trajnues 2 (dy) ditor dhe konkretisht ne datat 6-7 qershor 2018, tek Shkolla e Magjistratures, me pjesëmarrës gjyqtarë të gjykatave administrative të shkallës së parë dhe Apelit.
 
Ditën e parë te ketij aktiviteti trajnues, do të trajtohen çështjet që kanë të bëjnë me Natyren e mjeteve ligjore administrative; Risitë e Kodit të ri të Procedurave Administrative - Vështrim krahasues me KPA e 1999. Do te diskutohet gjithashtu mbi Mjetet ligjore administrative, dallimet dhe të përbashkëtat mes tyre. Ankimi administrativ ndaj aktit, veprimit procedurial dhe mosveprimit administrativ. Procedura e shqwyrtimit nga organi kompetent dhe organi epror.
Ditën e dytë, do të trajtohen çështjet që kanë të bëjnë me Objektin e kundërshtimit administrativ, si risi në legjislacionin administrativ;
Rishikimi: një mjet i ri ligjor në procesin administrativ si edhe
Natyra e ankimit administrativ dhe efekti reformatio in pejus në procesin administrativ sipas KPA-së.
 
Ne perfundim te aktivitetit trajnues, do te kete diskutime mbi problematika te ndryshme te dala nga praktika gjyqesore; rastet praktike mbi kundërshtimin dhe rishikimin si edhe efektin reformatio in pejus.
 
Eksperte: Sokol Sadushi; Eralda Met'hasani (Cani)
Lehtesues: Bezart Kaçkini
 
 
 
 
  • Sesion Trajnues 6-7 Qershor 2018
Shkolla e Magjistraturës organizon sesionin trajnues me temë: “ Rishikimi i vendimit të formës së prerë në Procesin Penal. Risitë e Kodit Procedural Penal (neni 449, 450, i ndryshuar i KPP-së).
Zbatimi i vendimit të Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut si shkak i domosdoshëm për rigjykimin e çështjes dhe rishikimin e vendimit të formës së prerë penale.”
 
Ky aktivitet, është menduar të zhvillohet në sesion 2 ditor dhe konkretisht në datën 6-7 Qershor 2018 në Tiranë me pjesëmarrës prokurorë dhe gjyqtarë të Gjykatave të Shkallës së Parë dhe Apelit.
 
Ekspertët: Artan Hoxha; Henrik Ligori
Lehtësues: Marsela Dervishi
 
 
 Njoftime

Mbylle