Logo
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Trajnimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

Seri leksionesh me gjykatesin S. Czuleger, Kryetar i Gjykates Superiore te Los Angeles, Shtetet e Bashkuara 14-18 Maj 2018

  • Seri leksionesh me gjykatesin S. Czuleger, Kryetar i Gjykates Superiore te Los Angeles, Shtetet e Bashkuara
Ne kuader te bashkepunimit me Ambasaden e Shteteve te Bashkuara te Amerikes, po zhvillon ne shkolle nje seri leksionesh gjykatesi S. Czuleger, Kryetar i Gjykates Superiore te Los Angeles, Shtetet e Bashkuara. 
Z. Czuleger po zhvillon leksione me kandidatet per magjistrate te te tre viteve te Shkolles si dhe nje seminar te shkurter me kancelaret e gjykatave dhe te prokurorive. 
Tematikat e trajtuara gjate kesaj jave jane: 
- Etika Gjyqësore – Shmangia e Grackave, Korrupsioni në Gjyqësor
- Përzgjedhja, Rekrutimi dhe Trajnimi i Gjyqtarëve, Pavarësia e Gjyqësorit
- Procedura Penale në SHBA – Shqipëri, Amendamenti i 4 – kontrolli dhe sekuestrimi
- Amendamenti i 5 – Vetë-Inkriminimi, Amendamenti i 6 – të Drejtat për Gjykim, Amendamenti i 8 – Garancia Pasurore dhe Ndëshkimi
- Etika Gjyqësore, Rëndësia e Procedurave në Kohë, etj.
 
 
 
 
 
 
 
  • Sesion Trajnues 14-15  Maj 2018
Shkolla e Magjistratures, organizon sesionin trajnues me teme: "Zhvillimi i një procesi gjyqësor dhe procesit të rregullt ligjor brenda një afati të arsyeshëm.

•       Kohëzgjatja e paarsyeshme e procedurave të gjykimit dhe të procesit administrativ, si dhe e ekzekutimit të vendimeve;
•       Pritshmëritë nga ndryshimet në ligjet materiale dhe procedurale. (procedurat civile dhe penale, ligji për Gjykatën Kushtetuese etj.; Jurisprudenca e Gjykatës Kushtetuese lidhur me afatin e arsyeshëm);
•       Kërkimi dhe zbatimi i mjeteve efektive për parandalimin e shkeljeve që lidhen me gjykimin në afat;
•       Jurisprudenca e GJEDNJ-së lidhur me afatin e arsyeshëm"

Ky aktivitet, eshte menduar te zhvillohet ne nje sesion 2 (dy) ditor dhe konkretisht ne daten 14-15 Maj 2018, tek Shkolla e Magjistratures, me pjesëmarrës gjyqtarë të gjykatave të shkallës së parë dhe Apelit.

Eksperte:  Alma Hicka; Anila Karanxha
Lehtesues: Enerjeta DeraNjoftime

Mbylle