Logo
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Trajnimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

Njoftim për datën e vlerësimit me shkrim (testimi) dhe intervistës së strukturuar me gojë “Për pranim në shërbimin civil”, për konkursin 1 (një) vend vakant “Sekretar shkencor për Fo

Shkolla e Magjistraturës 
 
Lënda: Njoftim për datën e vlerësimit me shkrim (testimi) dhe intervistës së strukturuar me gojë “Për pranim në shërbimin civil”, për konkursin 1 (një) vend vakant “Sekretar shkencor për Formimin Fillestar”, me kandidatë.
 
Në zbatim të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin  civil”, i ndryshuar dhe të vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243, datë 18.3.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, për konkursin 1 (një) vend vakant për pozicionin “Sekretar shkencor për Formimin Fillestar”, si më poshtë: 
 
Për konkursin e shpallur për pozicionin “Sekretar shkencor për Formimin Fillestar”, pranë Shkollës së Magjistraturës, nga kandidaturat e paraqitura, brenda afateve të përcaktuara në njoftimin e datës 23.4.2018, është:  Z. Altin Shano, Znj. Arlinda Kruja, Z. Rinald Pacara, Znj. Suada Shehu. Pasi u krye verifikimi paraprak mbi përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, u konstatua se kandidatët i plotësojnë kushtet për pranim në shërbimin civil dhe në zbatim të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, Kreu IV “Pranimi në shërbimin civil”, neni 22 dhe të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243, datë 18.3.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, kjo procedurë mbyllet me 4 (katër) kandidatura të vlefshme, pas procedurës së vlerësimit paraprak, që janë:
 
  1. Altin Shano
  2. Arlinda Kruja
  3. Rinald Pacara
  4. Suada Shehu
 
Për sa më sipër, njoftojmë se:
-          vlerësimi me shkrim (testimi) do të zhvillohet në datën 17.5.2018, ora 13:00, në mjediset e Shkollës së Magjistraturës;
-          intervista me gojë do të zhvillohet vetëm me kandidatët, të cilët do të kualifikohen pas vlerësimit me shkrim. Njoftimi për datën dhe orën e intervistës me gojë do të shpallet pas datës 17.05.2018, në faqen zyrtare të internetit të Shkollës së Magjistraturës dhe në portalin “ Shërbimi Kombëtar i Punësimit”.
 
Kandidaturat e mësipërme konsiderohen të vlefshme për këtë procedurë.Njoftime

Mbylle