Logo
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Trajnimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

Njoftim: Këshilli Drejtues i Shkollës së Magjistraturës rishpall vakant një vend për pedagog të brendshëm në Shkollën e Magjistraturës./ 11 maj 2018

                                             NJOFTIM
 
Këshilli Drejtues i Shkollës së Magjistraturës së Republikës së Shqipërisë rishpall vakant një vend për pedagog të brendshëm në Shkollën e Magjistraturës.
                                                                               
Kandidatët e interesuar duhet të paraqesin pranë sekretarisë së Shkollës së Magjistraturës, brenda datës 31.5.2018, kërkesën e tyre dhe dokumentet bashkëngjitur.
                                                  
Kriteret e përzgjedhjes së kandidatëve fitues janë të përcaktuara në nenin 264, të ligjit nr. 115/2016, “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, si dhe në aneksin 11 të Rregullores së Brendshme të Shkollës së Magjistraturës:
 
Ligji parashikon se pedagogët e brendshëm zgjidhen nga radhët e juristëve më të shquar,
·         me eksperiencë mbi 15-vjeçare si juristë, gjyqtarë, prokurorë, avokatë dhe
·         me eksperiencë mësimdhënëse si pedagogë të brendshëm në sistemin universitar ose si pedagogë të jashtëm e të brendshëm në Shkollën e Magjistraturës, me eksperiencë mbi 10 vjet.
 
 
Kandidati për pedagog të brendshëm preferohet të jetë profesionist i spikatur në fushën penale.
 
Çdo aplikant duhet të marrë te sekretaria e Shkollës, numrin e regjistrimit në protokoll të kërkesës për aplikim.
 
 
Këshilli Drejtues i Shkollës së Magjistraturës
 Njoftime

Mbylle