Logo
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Trajnimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

Njoftim në përfundim të vlerësimit për procedurës “Lëvizje paralele në kategorinë ekzekutive” për pozicionin “Sekretar shkencor për Formimin Fillestar.” / 7 maj 2018

SHKOLLA E MAGJISTRATURËS
 
Njoftim në përfundim të vlerësimit për procedurës “Lëvizje paralele në kategorinë ekzekutive” për pozicionin “Sekretar shkencor për Formimin Fillestar.”
 
Në zbatim të nenit 25 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin  civil.” (i ndryshuar) dhe të kreut VII të Vendimit nr.243 të Këshillit të Ministrave, datë 18.3.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, njoftojmë se, Komisioni i Brendshëm i Lëvizjes Paralele, në përfundim të procedurës së intervistës së strukturuar me gojë për pozicionin 1 (një) vend vakant  “Sekretar shkencor për Formimin Fillestar”, vendosi përfundimin e procedurës së lëvizjes paralele pa fitues.Njoftime

Mbylle