Logo
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Trajnimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

NJOFTIM MBI REZULTATIN PËRFUNDIMTAR. / 12 prill 2018

SHKOLLA E MAGJISTRATURËS
NJOFTIM MBI REZULTATIN PËRFUNDIMTAR
 
Shkolla e Magjistraturës, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të procesit të ankimimit, njofton se për pozicionin/pozicionet:
 
 1. 1 vend vakant “Specialist arkiv-protokolli/sekretar drejtori”- Kategoria: IV-a/III-b
 1. 2 vende vakante “Sekretar shkencor për formimin vazhdues”- Kategoria: III-b
 1. 1 vend vakant “Specialist i burimeve njerëzore”- Kategoria: III-b
 
Kandidati/kandidatët fitues është/janë: 
 1. 1 vend vakant “Specialist arkiv-protokolli/sekretar drejtori”- Kategoria: IV-a/III-b
 1. Znj. Iris Xhanaj                       77 pikë
 2. Znj.Liljana Xheladini               71 pikë
 1. 2 vende vakante “Sekretar shkencor për formimin vazhdues”- Kategoria: III-b
 1. Z. Dejvis Karreci                     71 pikë
 2. Znj. Iris Xhanaj                       71 pikë
 3. Znj. Liljana Xheladini              71 pikë
 4. Z. Rinald Pacara                    70 pikë
 1. 1 vend vakant “Specialist i burimeve njerëzore”- Kategoria: III-b
 1. Znj. Jorida Liko                      85 pikëNjoftime

Mbylle