Logo
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Trajnimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

Njoftim për listën e fituesve të konkursit 2 (dy) vende vakante “Sekretar Shkencor për Formimin Vazhdues”./ 6 prill 2018

Shkolla e Magjistraturës 
 
Lënda: Njoftim për listën e fituesve të konkursit 2 (dy) vende vakante “Sekretar Shkencor për Formimin Vazhdues”.
 
Në zbatim të Ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin  civil”, i ndryshuar, Kreu IV – “Pranimi në shërbimin civil”, dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243, datë 18.3.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive.”, Kreut VII, pika 22 po publikojmë njoftimin për listën e fituesve të konkursit për 2 (dy) vende vakante “Sekretar Shkencor për Formimin Vazhdues”.
Komiteti i Përhershëm i Pranimit, në përfundim të fazës së vlerësimit të kandidatëve, shpalli fituesit e konkursit për pozicionin “Sekretar Shkencor për Formimin Vazhdues”, si më poshtë:
  1. Znj. Iris Xhanaj
  2. Z. Dejvis Karreci
  3. Znj. Liljana Xheladini
  4. Z. Rinald PacaraNjoftime

Mbylle