Logo
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Trajnimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

Njoftim për datën e intervistës së strukturuar me gojë “Për pranim në shërbimin civil”, për konkursin 1 (një) vend vakant “Specialist arkiv – protokolli/sekretar drejtori”, me kand

Shkolla e Magjistraturës 
 
Lënda: Njoftim për datën e intervistës së strukturuar me gojë “Për pranim në shërbimin civil”, për konkursin 1 (një) vend vakant “Specialist arkiv – protokolli/sekretar drejtori”, me kandidatë.
 
Në zbatim të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin  civil”, i ndryshuar dhe të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243, datë 18.3.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, për konkursin 1 (një) vend vakant për pozicionin “Specialist arkiv – protokolli/sekretar drejtori”, si më poshtë: 
 
Për konkursin e shpallur për pozicionin “Specialist arkiv – protokolli/sekretar drejtori”, në datën 27.3.2018 u zhvillua testimi me shkrim pranë Shkollës së Magjistraturës, nga ku kandidaturat e kualifikuara janë:
  1. Iris Xhanaj
  2. Liljana Xheladini
Për sa më sipër, njoftojmë se:
-          intervista me gojë do të zhvillohet në dt.29.3.2017, ora 10:00 në ambjentet e Shkollës së Magjistraturës.
 
Kandidaturat e mësipërme konsiderohen të vlefshme për këtë procedurë.Njoftime

Mbylle