Logo
Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

Njoftim për datën e intervistës së strukturuar me gojë “Për pranim në shërbimin civil”, për konkursin 2 (dy) vende vakante “Sekretar shkencor për Formimin Vazhdues”, me kandidatë./

Shkolla e Magjistraturës 
 
Lënda: Njoftim për datën e intervistës së strukturuar me gojë “Për pranim në shërbimin civil”, për konkursin 2 (dy) vende vakante “Sekretar shkencor për Formimin Vazhdues”, me kandidatë.
 
Në zbatim të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin  civil”, i ndryshuar dhe të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243, datë 18.3.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, për konkursin 2 (dy) vende vakante për pozicionin “Sekretar shkencor për Formimin Vazhdues”, si më poshtë: 
 
Për konkursin e shpallur për pozicionin “Sekretar shkencor për Formimin Vazhdues”, në datën 27.3.2018 u zhvillua testimi me shkrim pranë Shkollës së Magjistraturës, nga ku kandidaturat e kualifikuara janë:
 
  1. Dejvis Karreci
  2. Iris Xhanaj
  3. Liljana Xheladini
  4. Rinald Pacara
Për sa më sipër, njoftojmë se:
-          intervista me gojë do të zhvillohet në dt.29.3.2017, ora 10:00 në ambjentet e Shkollës së Magjistraturës.
 
Kandidaturat e mësipërme konsiderohen të vlefshme për këtë procedurë.Njoftime

Mbylle