Logo
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Trajnimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

Aktivitete Trajnuese dhe Vizita Studimore ne Strasbourg 13-14 Mars 2018

  • Vizita në Strasbourg në KiE dhe në GJEDNJ, 13-14 Mars 2018
Në kuadër të Projektit “Mbështetja e Mjeteve Efektive të Brendshme dhe Lehtësimi i Ekzekutimit të Vendimeve Gjyqësore”, që është pjesë e Aksionit Horizontal për Ballkanin Perëndimor dhe Turqinë, rezultat i bashkëpunimit ndërmjet Komisionit Evropian dhe Këshillit të Evropës, po zhvillohet një vizitë studimore gjatë datave 13 dhe 14 Mars 2018, nga një përfaqësi e Shkollës së Magjistraturës në Këshillin e Evropës dhe në Gjykatën Evropiane të të Drejtave të Njeriut.
Vizita do të konsistojë në zhvillimin e takimeve të ndryshme në këto dy institucione si me gjykatësin përfaqësues të Shqipërisë në GJEDNJ, Z. Ledi Bianku dhe përfaqësues të tjerë të të dy institucioneve.
Cështjet e trajtuara në këtë vizitë gjatë të dy ditëve do të jenë:
-          Protokolli Nr. 16 i KEDNJ dhe perspektiva e zbatimit të tij;
-          Komisioni i Venecias dhe Shqipëria: Amicus Curiae për Gjykatën Kushtetuese;
-          Edukimi i Profesionistëve të Ligjit me të Drejtat e Njeriut – HELP
-          Vendimet e GJEDNJ për Shqipërinë;
Njëkohësisht, do të realizohet pjesëmarrja në Dhomën e Madhe të GJEDNJ për të ndjekur gjykimin e cështjes Lekic vs. Slovenia.
 
 
  • Sesion Trajnues 12-13 Mars 2018

Shkolla e Magjistratures, organizon sesionin trajnues me teme: "Raporti prokurori - gjykatë për mënyrën e përfundimit të hetimeve paraprake.

•       Roli i prokurorit në drejtimin dhe kontrollin e hetimeve paraprake;
•       Kerkesa per gjykim e prokurorit dhe seanca paraprake. Pavlefshmerite e akteve dhe shqyrtimi i tyre gjate kesaj seance.
•       Kontrolli gjyqësor gjatë fazës së hetimeve paraprake;

Kontrolli juridiksional mbi ushtrimin e ndjekjes penale. Karakteristikat thelbesore te saj- detyrueshmeria dhe pakthyeshmeria. Kontrolli mbi mosushtrimin e ndjekjes penale nga prokurori. Raporti i prokurorit me policinë gjyqësore, veprimet me iniciativë dhe ato të deleguara."

Ky aktivitet, eshte menduar te zhvillohet ne nje sesion 2 (dy) ditor dhe konkretisht ne daten 12-13 mars 2018, tek Shkolla e Magjistratures, me pjesëmarrës gjyqtarë dhe prokurorë të gjykatave/prokurorive të shkallës së parë dhe Apelit.

Eksperte: Artan Hoxha;  Henrik Ligori

Lehtesues: Joana Qeleshi

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 Njoftime

Mbylle