Logo
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Trajnimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

Aktivitete Trajnuese 7-8 Mars 2018

  • Sesion Trajnues 7-8 Mars 2018
Shkolla e Magjistratures, organizon sesionin trajnues me teme: "Çështjet me elemente të huaja në fushën civile. Juridiksioni i gjykatave shqiptare; sipas LDNP, raporti me KPC; Problemet e zbatimit të ligjit të huaj sipas LDNP dhe KPC; Zgjedhja e ligjit te huaj ne detyrimt kontraktore LDNP dhe Rregullorja Rome I e BE-së dhe ballafaqimi me të drejtën tonë materiale përkatëse; Ekzekutimi i vendimeve gjyqësore të dhëna nga gjykatat e huaja".

Ky aktivitet, eshte menduar te zhvillohet ne nje sesion 2 (dy) ditor dhe konkretisht ne daten 7-8 mars 2018, tek Shkolla e Magjistratures, me pjesëmarrës gjyqtarë dhe prokurorë të gjykatave/prokurorive të shkallës së parë dhe Apelit.

Eksperte: Aida Gugu;  Alma Hicka
Lehtesues: Sonjela Voskopi
Moderator: Artan Hajdari

 

 

  • Sesion Trajnues 7-8 Mars 2018
Shkolla e Magjistratures, organizon sesionin trajnues me teme: "Gjykimi në mungesë. Gjykimi në mungesë sipas nenit 6 të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut; Jurisprudenca e Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut me fokus kryesor praninë e të pandehurit në gjykim; Probleme të praktikës gjyqësore shqiptare."
 
Ky aktivitet, eshte menduar te zhvillohet ne nje sesion 2 (dy) ditor dhe konkretisht ne daten 7-8 mars 2018, tek Shkolla e Magjistratures, me pjesëmarrës gjyqtarë dhe prokurorë të gjykatave/prokurorive të shkallës së parë dhe Apelit.

Eksperte: Albana Boksi;  Dhurata Haveri
Lehtesues: Nurjeta Tafai
 
 Njoftime

Mbylle