Logo
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Trajnimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

Aktivitete Trajnuese 1-2 Mars 2018

  • Sesion Trajnues 1-2 Mars 2018
Shkolla e Magjistratures, organizon sesionin trajnues me teme: "Kontrata e Sipërmarrjes nën këndvështrimin e praktikës gjyqësore. Natyra e marrëdhënieve juridike të krijuara midis investitorëve e sipërmarrësve në fushën e ndërtimit; Të përbashkëtat dhe dallimet midis kontratës së sipërmarrjes, kontratës së shitjes me rezervë të pronës, kontratës së shitjes së sendit të ardhshëm dhe kontratës së premtimit për shitje; Problemet juridike të praktikës gjyqësore për identifikimin e natyrës së mosmarrëveshjes dhe zgjidhjen e saj; Lidhja e më shumë se një kontrate mbi të njëjtën pasuri (rastet e mashtrimeve të kryera nga shoqëritë e ndërtimit)".

Ky aktivitet, eshte menduar te zhvillohet ne nje sesion 2 (dy) ditor dhe konkretisht ne daten 1-2 mars 2018, tek Shkolla e Magjistratures, me pjesëmarrës gjyqtarë dhe prokurorë të gjykatave/prokurorive të shkallës së parë.
Eksperte: Mariana Semini;  Margarita Buhali
Lehtesues: Engjellushe Tahiri

 

 

  • Sesion Trajnues 1-2 Mars 2018
Shkolla e Magjistratures, organizon sesionin trajnues me teme: "Drejtësia penale për të mitur. Standardet ndërkombëtare lidhur me parimet e drejtësisë miqësore për të miturit dhe risitë e legjislacionit shqiptar (Kodi i Procedurës Penale dhe Kodi i Drejtësisë Penale për të Mitur); Mbrojtja e interesit më të lartë të fëmijës; Pozita procedurale e të miturit në dhe gjatë procesit penal sipas Kodit të Drejtësisë Penale për të Mitur; Mbrojtja e të drejtave të të miturit dëshmitar (Kodi i Procedurës Penale dhe Kodi i Drejtësisë Penale për të Mitur);
•       Integrimi social dhe rehabilitimi i fëmijëve në konflikt me ligjin".

Ky aktivitet, eshte menduar te zhvillohet ne nje sesion 2 (dy) ditor dhe konkretisht ne daten 1-2 mars 2018, tek Shkolla e Magjistratures, me pjesëmarrës gjyqtarë dhe prokurorë të gjykatave/prokurorive të shkallës së parë.
Eksperte: Sokol Ngresi;  Ardit Mustafaj
Lehtesues: Elina Kombi
 
 Njoftime

Mbylle