Logo
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Trajnimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

Njoftim për përfundimin e procedurës pas vlerësimit paraprak “Për pranim në shërbimin civil.”, për konkursin “Specialist i Burimeve Njerëzore”, pa kandidatë. / 16 shkurt 2018

Shkolla e Magjistraturës 
 
Lënda: Njoftim për përfundimin e procedurës pas vlerësimit paraprak “Për pranim në shërbimin civil.”, për konkursin “Specialist i Burimeve Njerëzore”, pa kandidatë.
 
Në zbatim të Ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin  civil”, i ndryshuar, Kreut IV “Pranimi në shërbimin civil”, Neni 22 dhe të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243, datë 18.3.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive.”, për konkursin “1 (një) vend vakant për pozicionin “Specialist i Burimeve Njerëzore”, si më poshtë: 
Për konkursin e shpallur për pozicionin “Specialist i Burimeve Njerëzore”, pranë Shkollës së Magjistraturës, brenda afateve të përcaktuara në njoftimin e datës 30.01.2018, njoftojmë se:
Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar konkurimin!Njoftime

Mbylle