Logo
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Trajnimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

Aktivitete Trajnuese 14-15 Shkurt 2018 - Eventi i Misionit EURALIUS IV

  • Sesion Trajnues 14-15 Shkurt 2018

Shkolla e Magjistratures, organizon sesionin trajnues me teme: "Marrëdhëniet juridiksionale me autoritetet e huaja. Ekstradimi; Arresti i përkohshëm; Njohja e vendimit penal të huaj për të gjykuarin në mungesë "in absentia" nga Autoriteti Gjyqësor i Huaj."

Ky aktivitet, eshte menduar te zhvillohet ne nje sesion 2 (dy) ditor dhe konkretisht ne daten 14-15 shkurt 2018, tek Shkolla e Magjistratures, me pjesëmarrës gjyqtarë dhe prokurorë. Eksperte: Klodian Kurushi; Artan Hoxha; Lehtesues:  Joana Qeleshi.

 
 
 
  • Sesion Trajnues 14-15 Shkurt 2018
Shkolla e Magjistratures, organizon sesionin trajnues me teme:  "Rregullat dhe standardet etike për gjyqtarët sipas kuadrit rregullator në fuqi dhe ndryshimet e pritshme. Rregullimi i ri kushtetues në lidhje me Këshillin e Lartë Gjyqësor, Inspektori i Lartë i Drejtësisë, Këshilltari i Etikës etj., shkeljet disiplinore sipas ligjit 96/2016 "Për Statusin e Gjyqtarëve dhe Prokurorëve në RSH". Standardet e etikës profesionale gjatë ushtrimit të detyrës dhe jashtë saj, rregullime që duhet të gjejnë vend në Kodin e Etikës dhe efikasiteti i mekanizmit zbatues; Vlerësimi profesional dhe etik i gjyqtarëve (të dhëna bazë mbi procedurën dhe kriteret, si dhe përqasja me standardet dhe praktikat e mira evropiane)."
 
Ky aktivitet, eshte menduar te zhvillohet ne nje sesion 2 (dy) ditor dhe konkretisht ne daten 14-15 shkurt 2018, tek Shkolla e Magjistratures, me pjesëmarrës gjyqtarë dhe prokurorë. Eksperte: Evis Alimehmeti; Perikli Zaharia; Lehtesues: Nurjeta Tafa.
 
 
 
  • Event kremtues i bashkëpunimit ndërmjet Shkollës së Magjistraturës dhe EURALIUS IV

Me rastin e mbylljes së mandatit të Misionit EURALIUS IV si dhe me inisiativën e drejtuesve të tij, u organizua në Shkollën e Magjistraturës një event kremtues i bashkëpunimit të frytshëm ndërmjet shkollës dhe misionit.
Takimi miqësor u organizua në shenjë vlerësimi dhe mirënjohjeje për bashkëpunimin e shkëlqyer që ka pasur ndërmjet profesorëve dhe stafit të Shkollës me Misionin si dhe me rastin e njoftimit paraprak të fitimit nga konsorciumi i udhëhequr nga Gjermania të kontratës për EURALIUS V.

 

 Njoftime

Mbylle