Logo
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Trajnimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

Aktivitete Trajnuese 12-13 Shkurt 2018

  • SESION TRAJNUES 12-13 Shkurt 2018

Në bashkëpunim me ISLP, Shkolla e Magjistraturës organizon në 12-13 Shkurt aktivitetin dy ditor për gjyqtarë dhe prokurorë në lidhje me tematikën e mëposhtme: "Teknikat Pro-aktive te Hetimit te Veprave Penale me ane te Teknikave te Posacme te Hetimit.

·         Teknikat e posacme te hetimit dhe legjislacioni shqiptar per teknikat e posacme te hetimit.
·         Llojet e teknikave te posacme te hetimit bazuar ne legjislacionin shqiptar.
·         Praktikat e gjykatave shqiptare per zbatimin e teknikave te posacme te  hetimit.
·         Raste praktike."

 
 
  • SESION TRAJNUES 12 Shkurt 2018
Shkolla e Magjistratures, organizon sesionin trajnues me teme:  
"Procesi i të provuarit gjatë gjykimit civil.
•           Detyrimet e palëve ndërgjyqëse gjatë këtij procesi;
•           Akti i ekspertimit si një nga llojet e provave referuar edhe ndryshimeve më të fundit të Kodit të Procedurës Civile;
•           Vlera e provave të marra gjatë një gjykimi, i cili më pas është prishur nga Gjykata e Apelit dhe çështja është kthyer për rigjykim".
 
Ky aktivitet, eshte menduar te zhvillohet ne nje sesion 1 (nje) ditor dhe konkretisht ne daten 12 shkurt 2018, tek Shkolla e Magjistratures, me pjesëmarrës gjyqtarë dhe prokurorë. Eksperte: Vangjel Kosta; Antonela Prendi; Lehtesues: Florjan Kalaja. 
 
 
 
  • SESION TRAJNUES 12 Shkurt 2018
Shkolla e Magjistratures, ne bashkepunim me Observator per te drejtat e femijeve, organizon sesionin trajnues me teme: "Martesat nën moshë dhe roli i gjykatës në lejimin e këtyre martesave 'për shkaqe me rëndësi".
Ky aktivitet, eshte menduar te zhvillohet ne nje sesion 1 (nje) ditor dhe konkretisht ne daten 12 shkurt 2018, tek Hotel Amerika ne Kukes, me pjesëmarrës gjyqtarë te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Kukes dhe prokurorë te Prokurorise se Rrethit Kukes. 
Eksperte: Arta Mandro; Irena Hoxha
Lehtesues:  Isuf Shehu
 
 


 
 
 
 
 Njoftime

Mbylle