Logo
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Trajnimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

Aktivitete Trajnuese 17-18 Janar 2018

  • SESION TRAJNUES 17-18 JANAR 2018
Shkolla e Magjistratures zhvillon trajnimin dy ditor me teme: “Ceshtje te drejtesise administrative - Gjykimi administrativ ne te gjithe nivelet. Drejtesia administrative. Natyra e gjykimit administrativ dhe pushtetet e gjyqtarit administrativ. Ndikimi i te drejtes se bashkimit europian ne sistemet kombetare te gjykimit administrativ. Ceshtje te legjitimitetit dhe kompetenca e gjykatave administrative. Gjykimi administrativ ne shkallen e pare. Gjykimi ne apel dhe ne Gjykaten e Larte”, ne te cilin eksperte jane Z. Sokol Sadushi, Znj. Elda Vrioni dhe Znj. Altina Nasufi. 
 
 
 
 
  • Aktivitet trajnues 5 ditor - Data 18 janar 2018
Tema: “Parimet dhe rregullat e sjelljes profesionale gjatë procesit të dhënies së Drejtësisë. Respektimi i tyre nga gjyqtarët dhe prokurorët”
 
Ky aktivitet do zhvillohet:
Në datat 10; 15; 17; 22; 24 Janar 2018 për kandidatët për magjistratë të vitit të tretë.
 
Aktiviteti organizohet nga “Qendra për Nisma Ligjore Qytetare”, në kuadrin e zbatimit të projektit “Përmirësimi i etikës gjyqësore të kandidatëve për magjistratë - kontribut për një sistem drejtësie të pakorruptuar”.me mbështetjen e Programit të Granteve të Vogla të Komisionit për Demokraci të Amasadës së SH.B.A-së në Tiranë me mbështjetjen e Shkollës së Magjistraturës.
 
Paneli i ekspertëve: 
Shkolla e Magjistraturës:  Sokol Sadushi,  Arta Mandro,  Marjana Semini, Perikli Zaharia, Evis Alimehmeti;
Qendra për Nisma Ligjore Qytetare:  Aurela Anastasi;
Prokuroria Tiranë: Dritan Rreshka;
Psikiatre/psikoterapiste: Anita Pilika.
 
 
 
  • SESION TRAJNUES 17-18 JANAR 2018
Shkolla e Magjistratures organizon sesionin trajnues me teme: 
"Ekzekutimi i vendimeve gjyqësore civile. Risitë e Kodit të Procedurës Civile. Urdhri i ekzekutimit; Pavlefshmëria e titullit ekzekutiv; Kundërshtimi i veprimeve përmbarimore; Pezullimi i ekzekutimit të titujve ekzekutivë; Standardet ndërkombëtare dhe praktika gjyqësore shqiptare; Pasojat nga prishja e vendimit të dhënë me ekzekutim të përkohshëm me fokus në nenet 319 të Kodit të Procedurës Civile. Kuptimi i nenit 317 të Kodit të Procedurës Civile dhe rastet në të cilat vendimi mund të jepet me ekzekutim të përkohshëm; Momenti i parashtrimit të kërkesës për dhënien me ekzekutim të përkohshëm. Kuptimi i nenit 319 të Kodit të Procedurës Civile në lidhje me pasojat që vijnë nga prishja e vendimit të dhënë me ekzekutim të përkohshëm; Rregullimi i pasojave të ardhura nga dhënia e vendimit me ekzekutim të përkohshëm dhe zbatimi i drejtpërdrejtë i tij nga shërbimi përmbarimor"

Ky aktivitet, eshte menduar te zhvillohet ne nje sesion 2 (dy) ditor dhe konkretisht ne daten 17-18 janar 2018, tek Shkolla e Magjistratures me pjesëmarrës gjyqtarë dhe prokurorë. 

Eksperte te Shkolles se Magjistratures: Dashamir Kore; Vangjel Kosta
Lehtesues:  Kostika Cobanaqi

 
 
 
 Njoftime

Mbylle