Logo
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Trajnimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

Aktivitete Trajnuese 13 Dhjetor 2017

  • Sesion trajnues 13-14 dhjetor 2017

Ne bashkepunim me Fondacionin Gjerman IRZ, Shkolla e Magjistratures organizon aktivitetin me tematike "Konventa Evropiane per te Drejtat e Njeriut dhe per te Drejten e Bashkimit Evropian" per gjyqtare dhe prokurore. Seminari zhvillohet ne datat 13-14 Dhjetor dhe do te trajtoje nentemat e meposhtme:

1. Zbatimi i drejtperdrejte i KEDNJ-se dhe vendimeve te GJEDNJ ne Shqiperi. Jurisprudenca e GJEDNJ si burim i se drejtes. praktika gjyqesore e saj.

2. Parimet themelore te KEDNJ dhe proceduren e ankimit individual ne GJEDNJ.

3. Rendesia e KEDNJ per te drejtat e njeriut si e drejte e brendshme e zbatueshme direkt.

4. Efektet e vendimeve te GJEDNJ ne te drejten e brendshme, zbatimi ne vendeve te ndryshme i vendimeve te KEDNJ. 

 

 

  • Sesion Trajnues 13 dhjetor 2017

Shkolla e Magjistratures organizon sesionin trajnues me teme: “Liria e shprehjes, drejtësia dhe media. Standartet e parashikuara nga KEDNJ dhe jurisprudenca e GJEDNJ-së; Reflektimi i tyre në kontekstin shqiptarë”.

Ky aktivitet eshte menduar te zhvillohet ne nje sesion 1 (një) ditor dhe konkretisht ne daten 13 dhjetor 2017, tek Hotel Kocibelli Korce, me pjesëmarrës gjyqtarë dhe prokurorë.
Eksperte të Shkolles se Magjistratures: Flutura Kusari; Joana Qeleshi dhe Mirela Bogdani.
 
 
 
  • Sesion Trajnues 13 dhjetor 2017
Shkolla e Magjistratures organizon sesionin trajnues me teme: “Gjykimi në gjykatën e shkallës së parë dhe të apelit në kuadrin e risive të Kodit të Procedurës Civile;
• Bashkimi i çështjeve në një gjykim të vetëm. Kuptimi mbi gjykimin e shkurtuar në çështjet civile;
• Shqyrtimi i padive për shuma të vogla dhe të procedura përkatëse;
• Procedura e re e “njoftimit me shpallje publike", "roli i përmbaruesit në procesin e njoftimit në gjykatë" me fokus në nenet 133 deri 144/a të Kodit të Procedurës Civile;
• Vendimet e gjyqtarit gjatë veprimeve paraprake; Seanca përgatitore; Urdhri për caktimin e seancës gjyqësore; Veprimet e pajtimit; Bashkëndërgjyqësia e detyrueshme me fokus në nenet 158/a - 161 të Kodit të Procedurës Civile;
• Gjykimi i kërkesave për konstatimin e shkeljes së afatit të arsyeshëm, përshpejtimin e procedimit dhe shpërblimin e dëmit me fokus në nenet 399/1 - 399/11 të Kodit të Procedurës Civile dhe nenit 109 të ligjit nr. 38/2017.
 
Ky aktivitet eshte menduar te zhvillohet ne nje sesion 1 (një) ditor dhe konkretisht ne daten 13 dhjetor 2017, tek Hotel Kocibelli Korce, me pjesëmarrës gjyqtarë dhe prokurorë.
 
Ekspertë te Shkollës së Magjistraturës: Dashamir Kore; Vangjel Kosta
Lehtësuese: Emona Muci
Moderator: Admir Belishta
 
 
 
  • Aktivitet trajnues 5 ditor
Tema: “Parimet dhe rregullat e sjelljes profesionale gjatë procesit të dhënies së Drejtësisë. Respektimi i tyre nga gjyqtarët dhe prokurorët
 
Ky aktivitet do zhvillohet:
Në datat: 11; 13; 19; 21; Dhjetor 2017 & 8 Janar 2018 për kandidatët për magjistratë të vitit të dytë;
Në datat 10; 15; 17; 22; 24 Janar 2018 për kandidatët për magjistratë të vitit të tretë.
 
Aktiviteti organizohet nga “Qendra për Nisma Ligjore Qytetare”, në kuadrin e zbatimit të projektit “Përmirësimi i etikës gjyqësore të kandidatëve për magjistratë - kontribut për një sistem drejtësie të pakorruptuar”.me mbështetjen e Programit të Granteve të Vogla të Komisionit për Demokraci të Amasadës së SH.B.A-së në Tiranë me mbështjetjen e Shkollës së Magjistraturës.
 
Paneli i ekspertëve: 
Shkolla e Magjistraturës:  Sokol Sadushi,  Arta Mandro,  Marjana Semini, Perikli Zaharia, Evis Alimehmeti;
Qendra për Nisma Ligjore Qytetare:  Aurela Anastasi;
Prokuroria Tiranë: Dritan Rreshka;
Psikiatre/psikoterapiste: Anita Pilika.
 
 Njoftime

Mbylle