Logo
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Trajnimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

Njoftim: Programi i Testimit të Aftësive Profesionale / 22 nentor 2017

NJOFTIM
 
Në zbatim të nenit 69, pika 2 të ligjit nr. 84, datë 30.08.2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, Shkolla e Magjistraturës ka miratuar rregullat  dhe procedurat e testimit të aftësive profesionale për subjektet e rivlerësimit ex officio, të parashikuar në nenin 179/b, pika 4 të Kushtetutës, të cilat gjenden të parashikuara shprehimisht në Rregulloren e Brendshme të saj.  
Me qëllimin për të pasur një proces sa më të qartë, objektiv dhe transparent, Shkolla e Magjistraturës, nëpërmjet këtij njoftimi publik, informon subjektet e rivlerësimit ex officio, që parashikohen në nenin 179/b, pika 4 të Kushtetutës, se mënyra e zhvillimit të testimit të aftësive profesionale, si dhe programi i testimit, ku përfshihen temat dhe literatura përkatëse që do të nevojitet për përgatitjen e tyre për këtë testim, gjenden në linkun e mëposhtëm:
PROGRAMI I TESTIMIT TE AFTESIVE PROFESIONALE, per subjektet e rivleresimit ex officio, sipas nenit 179/b, pika 4 te Kushtetutes. 
 
  • Parashikimet e nenit 179/b, pika 4 të Kushtetutës i gjeni në Rregulloren e Brendshme të Shkollës së Magjistraturës.Njoftime

Mbylle