Logo
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Trajnimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

Politika e Privatësisë së Shkollës së Magjistraturës

Në kuadër të përdorimit të faqes zyrtare të internetit www.magjistratura.edu.al, Shkolla e Magjistraturës mund mbledhë në mënyrë të drejtëpërdrejtë, nëpërmjet aksesit në shërbimet online: aplikim për aktivitete trajnuese, hyrjen në sistemin e-learning apo indirekte (adresa IP e kompjuterit tuaj) të dhëna me karakter personal, të cilat regjistrohen në sistemet e saj apo të ofruesve të shërbimit të autorizuar prej saj. Plotësimi i këtyre të dhënave është vullnetar.
Subjektet e të dhënave japin pëlqimin e tyre për procesimin e mëtejshëm të tyre duke plotësuar të dhënat vullnetarisht e më pas duke shtypur butonin e vazhdimit (hyrje).
Shkolla e Magjistraturës  mbledh dhe përpunon të dhëna vetëm për qëllime të realizimit të misionit të saj. Po ashtu, merr të gjitha masat e nevojshme për ruajtjen e konfidencialitetit si dhe mbrojtjen nga humbja, shkatërrimi, dëmtimi apo edhe shpërndarja e pa autorizuar, në përputhje me kërkesat e Ligjit  Nr.9887, datë 10.3.2008, “Për mbrojtjen e të dhënave personale.”, i ndryshuar.
Subjektet e të dhënave personale kanë të drejtë të kërkojnë akses në të dhënat e tyre si dhe të kërkojnë që këto të dhëna të korrigjohen apo të përditësohen në përputhje me kërkesat e Kreut V të Ligjit 9887 datë 10.3.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale.”, i ndryshuar. Kërkesa mund të drejtohet në adresën: info@magjistratura.edu.al .
Subjektet e të dhënave kanë të drejtën e refuzimit të pëlqimit për grumbullimin dhe përdorimin e të dhënave të tyre të njoftuara vullnetarisht.
Në çdo moment, pasi përdoruesi të ketë dhënë vullnetarisht informacionin e kërkuar në fushat specifike, këtij të fundit i lind e drejta që, nëpërmjet një kërkese pranë Shkollës së Magjistraturës, të aksesojë këto të dhëna si dhe të kërkojë korrigjimin e tyre. Ruajtja, trajtimi dhe përpunimi i këtyre të dhënave bëhet në përputhje me ligjin nr. 9887, datë 10.03.2008, “Për mbrojtjen e të dhënave personale.”, dhe akteve nënligjore në zbatim të tij. Duke u njohur me përmbajtjen e kësaj rubrike, subjektet e të dhënave kanë pranuar kushtet dhe termat në lidhje me politikat e privatësisë të Shkollës së Magjistraturës.Njoftime

Mbylle