Logo
Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

Aktivitet trajnues date 26-28 tetor 2017

Në bashkëpunim me Akademinë e Drejtësisë së Kosovës dhe UNDP, Shkolla e Magjistraturës organizon sesionin trajnues me temë: “Shkëmbim i Përvojave të Kosovës dhe Shqipërisë në zbatimin gjyqësor të KEDNJ dhe Garancitë Gjyqësore për Mbrojtjen kundër Diskriminimit”. Ky aktivitet është planifikuar të zhvillohet në datat 26-28 Tetor me gjyqtarë dhe prokurorë nga Kosova dhe Shqipëria.
Gjatë sesionit trajnues trajtohen tematika të ndryshme me interes për pjesëmarrësit si:
-          Kuadri ligjor vendas dhe praktika gjyqësore lidhur me barazinë dhe mosdiskriminimin në Shqipëri. Metodologjia e referimit në praktikën gjyqësore të GjEDNJ-së.
-          Zbatimi i Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut në Kosovë:  Garancionet kushtetuese dhe praktika gjyqësore.
-          Zbatimi i vendimeve të Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut me theks të veçantë në Republikën e Kosovës.
-          Diskriminimi në fushën e marrëdhënieve të punës. Praktiak gjyqësore shqiptare dhe problemet e evidentuara, etj
 Njoftime

Mbylle