Logo
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Trajnimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

Aktivitet trajnues date 26-28 tetor 2017

Në bashkëpunim me Akademinë e Drejtësisë së Kosovës dhe UNDP, Shkolla e Magjistraturës organizon sesionin trajnues me temë: “Shkëmbim i Përvojave të Kosovës dhe Shqipërisë në zbatimin gjyqësor të KEDNJ dhe Garancitë Gjyqësore për Mbrojtjen kundër Diskriminimit”. Ky aktivitet është planifikuar të zhvillohet në datat 26-28 Tetor me gjyqtarë dhe prokurorë nga Kosova dhe Shqipëria.
Gjatë sesionit trajnues trajtohen tematika të ndryshme me interes për pjesëmarrësit si:
-          Kuadri ligjor vendas dhe praktika gjyqësore lidhur me barazinë dhe mosdiskriminimin në Shqipëri. Metodologjia e referimit në praktikën gjyqësore të GjEDNJ-së.
-          Zbatimi i Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut në Kosovë:  Garancionet kushtetuese dhe praktika gjyqësore.
-          Zbatimi i vendimeve të Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut me theks të veçantë në Republikën e Kosovës.
-          Diskriminimi në fushën e marrëdhënieve të punës. Praktiak gjyqësore shqiptare dhe problemet e evidentuara, etj
 Njoftime

Mbylle