Logo
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Trajnimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

Njoftim për datën e vlerësimit me shkrim (testimi) dhe intervistës së strukturuar me gojë, “Për pranim në shërbimin civil.”, për konkursin “Sekretar shkencor për formimin vazhdues”.

                                             Shkolla e Magjistraturës
 
Në zbatim të Ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, Kreut IV “Pranimi në shërbimin civil”, Neni 22 dhe Vendimi i Këshillit të Ministrave nr.243, datë 18.3.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive.”, për konkursin “1 (një) vend vakant për pozicionin “Sekretar shkencor për formimin vazhdues”, si më poshtë:
Për konkursin e shpallur për pozicionin “Sekretar shkencor për formimin vazhdues”, pranë Shkollës së Magjistraturës, nga kandidaturat e paraqitura, brenda afateve të përcaktuara në njoftim, të datës 27.04.2017, janë: Znj. Edlira Kapllani, Znj. Gentjana Avdiaj dhe Z. Rinald Pacara. Pasi u krye verifikimi paraprak mbi përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurim, u konstatua se të tre kandidatët i plotësojnë kushtet për parimin në shërbimin civil dhe në zbatim të Ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, Kreu IV “Pranimi në shërbimin civil.”, neni 22, dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 243, datë 18.3.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive.”, kjo procedurë mbyllet me tre kandidatura të vlefshme, pas procedurës së vlerësimit paraprak, që janë:
1) Znj. Edlira Kapllani
2) Znj. Gentjana Avdiaj
3) Z. Rinald Pacara
Për sa më sipër, njoftojmë se:
* vlerësimi me shkrim (testimi) do të zhvillohet në datën 25 maj 2017, ora 08.30, në ambjentet e Shkollës së Magjistraturës;
* intervista me gojë do të zhvillohet në datën 25 maj 2017, ora 10.00, në ambjentet e Shkollës së Magjistraturës.
Kandidatët e mësipërm konsiderohen të vlefshëm për këtë procedurë.Njoftime

Mbylle