Logo
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Trajnimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

Njoftim për datën e vlerësimit me shkrim (testimi) dhe intervistës së strukturuar me gojë, “Për pranim në shërbimin civil.”, për konkursin “Sekretar shkencor për publikimet /redaktor

                                    Shkolla e Magjistraturës 
 
Lënda: Njoftim për datën e vlerësimit me shkrim (testimi) dhe intervistës së strukturuar me gojë, “Për pranim në shërbimin civil.”, për konkursin “Sekretar shkencor për publikimet /redaktor letrar”, me kandidatë.
 
Në zbatim të Ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, Kreut IV “Pranimi në shërbimin civil”, Neni 22 dhe Vendimi i Këshillit të Ministrave nr.243, datë 18.3.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive.”, për konkursin “1 (një) vend vakant për pozicionin “Sekretar shkencor për publikimet /redaktor letrar”, si më poshtë:
Për konkursin e shpallur për pozicionin “Sekretar shkencor për publikimet /redaktor letrar”, pranë Shkollës së Magjistraturës, nga kandidaturat e paraqitura, brenda afateve të përcaktuara në njoftim, të datës 30.03.2017, janë: Znj .Albana Elmazi, Znj. Anila Konomi, Znj. Gentjana Avdiaj, Z. Izet Duraku dhe Z. Rinald Pacara. Pasi u krye verifikimi paraprak mbi përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurim, u konstatua se të pestë kandidatët i plotësojnë kushtet për parimin në shërbimin civil dhe në zbatim të Ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, Kreu IV “Pranimi në shërbimin civil.” , neni 22, dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 243, datë 18.3.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive.”, kjo procedurë mbyllet me pesë kandidatura të vlefshme, pas procedurës së vlerësimit paraprak, që janë:
 
1) Znj. Albana Elmazi
2) Znj. Anila Konomi
3) Znj. Gentjana Avdiaj
4) Z. Izet Duraku
5) Z. Rinald Pacara
 
Për sa më sipër, njoftojmë se:
* vlerësimi me shkrim (testimi) do të zhvillohet në datën 10 maj 2017, ora 10.00, në ambjentet e Shkollës së Magjistraturës;
* intervista me gojë do të zhvillohet në datën 10 maj 2017, ora 12.00, në ambjentet e Shkollës së Magjistraturës.
Kandidatët e mësipërm konsiderohen të vlefshëm për këtë procedurë.Njoftime

Mbylle