Logo
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Trajnimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

Njoftim i Këshillit Drejtues të Shkollës së Magjistraturës mbi shpalljen e rezultateve të provimit të pranimit. / 16 maj 2017

                                                                         Njoftim
 
Këshilli Drejtues i Shkollës së Magjistraturës, sot ne date 15.05.2017, në mbështetje të neneve 248 dhe 266, të Ligjit nr 115/2016 “ Për Organet e Qeverisjes së Sistemit të Drejtësisë”, si dhe të nenit 31, të Ligjit 96/2016 “Për Statusin e Gjyqtarëve dhe Prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”
  V E N D O S I :
 
1.      Të miratojë listën e renditjes së kandidatëve me rezultatet përfundimtare të shpallura nga Komisioni i Provimit me shkrim dhe nga Komisioni i Vlerësimit të Shëndetit Mendor dhe Psikologjik, të provimit të pranimit për vitin akademik 2017-2018, si më poshtë:
 
Nr.
Emër Mbiemër
Profili
i zgjedhur
TOTALI I PIKËVE
Testimi i
Shëndetit Mendor & Psikologjik
1 Fatmir  Ndreu Gjyq./ Prok. 255.5 (dyqind e pesëdhjetë e pesë pikë pesë) Kualifikuar
2 Jeta     Qinami Gjyqtar 244.8 (dyqind e dyzet e katër pikë tetë) Kualifikuar
3 Alda   Sadiku Gjyqtar 241 (dyqind e dyzet e një) Kualifikuar
4 Aulon Pashaj Gjyq./ Prok. 235.8 (dyqind e tridhjetë e pesë pikë tetë) Kualifikuar
5 Sonila  Hoxha Gjyqtar 234 (dyqind e tridhjetë e katër) Kualifikuar
6 Alban  Veçani Gjyqtar 231.6 (dyqind e tridhjetë e një pikë gjashtë) Kualifikuar
7 Anjeza Buzo Gjyq./ Prok. 229 (dyqind e njëzet e nëntë) Kualifikuar
8 Suela Lika Gjyq./ Prok. 224.5 (dyqind e njëzet e katër pikë pesë) Kualifikuar
9 Marjola Beluli Gjyq./ Prok. 220.25 (dyqind e njëzet pikë njëzet e pesë) Kualifikuar
10 Gazmend  Frëngu Prokuror 220.1 (dyqind e njëzet pikë një) Kualifikuar
11 Gjergj  Baçi Gjyqtar 220 (dyqind e njëzet) Kualifikuar
12 Entela Gjoni Gjyq./ Prok. 219.5 (dyqind e nëntëmbëdhjetë pikë pesë) Kualifikuar
13 Arjeta  Lika Gjyq./ Prok. 215.8 (dyqind e pesëmbëdhjetë pikë tetë) Kualifikuar
14 Enkeleda Hoxha Prokurore 214.5 (dyqind e katërmbëdhjetë pikë pesë) Kualifikuar
15 Thomaidha Roça Gjyq./ Prok. 212.5 (dyqind e dymbëdhjetë pikë pesë) KualifikuarNjoftime

Mbylle