Logo
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Trajnimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

Plani Strategjik 2015-2019

 
Misioni strategjik i përgjithshëm i Shkollës së Magjistraturës është përgatitja e gjyqtarëve dhe prokurorëve të rinj, si dhe zhvillimi profesional i tyre në gjykatat dhe prokuroritë në të gjitha nivelet. Rritja e cilësisë në dhënien e drejtësisë, si shërbim ndaj qytetarëve dhe forcimi i shtetit ligjor nëpërmjet formimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve me integritet, aftësi dhe cilësi të larta profesionale dhe etike është derivat i mirëfunksionimit tërësor të Shkollës.

Me ligjin Nr. 8136, datë 31.7.1996 “Për Shkollën e Magjistraturës së Republikës së Shqipërisë”, (i ndryshuar me Ligjin Nr. 9414, datë 20.05.2005 dhe me Ligjin Nr. 97/2014) është krijuar Shkolla e Magjistraturës në Republikën e Shqipërisë, si një gur i fortë themeli në fushën e së drejtës, specifikisht (por jo vetëm) në arsimimin dhe edukimin profesional në këtë fushë. Në realitetin e sotëm, Shkolla është përgjegjëse në Formimin Fillestar dhe Vazhdues të magjistratëve (gjyqtarë dhe prokurorë), në zbatim kjo edhe të detyrimeve të parashikuara në ligj. Në kuadër të përmbushjes së kësaj përgjegjësie është punuar për hartimin e strategjisë (2015-2019), në përputhje me kriteret dhe metodikën e përcaktuar në manualin për përgatitjen e strategjive kombëtare, sektoriale dhe ndërsektoriale. 

Ky dokument prezanton Strategjinë e Shkollës së Magjistraturës, si i vetmi institucion i krijuar me ligj që siguron përgatitjen, zhvillimin e qëndrueshëm dhe profesional të magjistratëve në Republikën e Shqipërisë. Rritja e aksesit në drejtësi, rritja e besimit të publikut tek drejtësia shqiptare, paralelisht me forcimin dhe rritjen më tej të kontributit të këtij sektori në zhvillimin e shoqërisë shqiptare do të shërbejë edhe si një nxitje në përshpejtimin e integrimit evropian. Misioni i Shkollës sa delikat, aq edhe thelbësor e profesional, mbart në vetvete Strategjinë më të besueshme e të qëndrueshme për funksionimin e hallkës së parë të sistemit të drejtësisë dhe ndikimin e vazhdueshëm në një proces zinxhir me pasoja/rezultate afatgjata.  Lexo më shumë....
 
 
 

Njoftime

Mbylle