Logo
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Trajnimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

Njoftim për përfundimin e procedurës pas vlerësimit paraprak “Lëvizje paralele”, për konkursin “Sekretar Shkencor për formimin fillestar”, me kandidatë. / 12 prill 2017

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin  civil”, i ndryshuar, Kreut IV “Pranimi në shërbimin civil”, Neni 22, pika 5 dhe Kreu V “Lëvizja paralele dhe ngritja në detyrë”, nenit 25 dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243, datë 18.3.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive.” Kreu VII “Lëvizja paralele në kategorinë ekzekutive.” njoftojmë përfundimin e procedurës për “Lëvizje paralele”, për konkursin “1 (një) vend vakant për pozicionin Sekretar shkencor për formimin fillestar”, si më poshtë: 
 
Për konkursin e shpallur për pozicionin “Sekretar shkencor për formimin fillestar”, pranë Shkollës së Magjistraturës, nga kandidaturat e paraqitura, brenda afateve të përcaktuara në njoftim, të datës 30.03.2017, është: Z. Drini Pira. Pasi u krye verifikimi paraprak mbi përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurim, u konstatua se kandidati i plotëson kushtet për lëvizje paralele dhe në zbatim të Ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, Kreu V “Lëvizja paralele dhe ngritja në detyrë”, nenit 25 dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 243, datë 18.3.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive.”, Kreu VII “Lëvizja paralele në kategorinë ekzekutive.”, kjo procedurë mbyllet me një kandidaturë të vlefshme, pas procedurës së vlerësimit paraprak, që është:
1)      Z. Drini Pira
Njoftojmë se intervista me gojë do të zhvillohet në ambjentet e Shkollës së Magjistraturës, dt. 18.04.2017, ora 10.00.
Kandidati i mësipërm konsiderohet i vlefshëm për këtë procedurë.Njoftime

Mbylle